Frivilliga coronavirusvaccinationer med vacciner som fått försäljningstillstånd inleds bland yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

Statsrådet utfärdade
den 22 december en vaccinationsförordning som behövs för att
vaccinationerna mot covid-19 ska kunna inledas i Finland. Vid
vaccinationerna används vacciner mot sars-CoV-2 som har fått
försäljningstillstånd i enlighet med Europeiska unionens system för
godkännande för försäljning, när de har anlänt till Finland.
Förordningen träder i kraft den 23 december 2020. Det är frivilligt att
delta i vaccinationerna.

Finland inleder de frivilliga
vaccinationerna mot covid-19 så fort det är tekniskt möjligt. Kommunerna
ansvarar för ordnandet av vaccinationerna. Institutet för hälsa och
välfärd ska se till att vaccinerna levereras och att kommunerna får
sakkunnigstöd.

Vaccinationerna ges till olika befolkningsgrupper i följande ordning:

 1. personal inom social- och hälsovården som deltar i
  undersökningen, den direkta vården eller omsorgen av personer som har
  insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19
  eller som ger annan brådskande vård samt personal och boende vid
  socialvårdens verksamhetsenheter för boendeservice för äldre och för
  institutionsvård,

 2. personer som har fyllt 70 och äldre, 

 3. personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom, 

 4. andra personer än de som avses i punkterna 1–3.

Vaccinernas egenskaper och användningsändamål avgör den närmare vaccinationsordningen

Institutet
för hälsa och välfärd preciserar den närmare indelningen av
befolkningsgrupperna i undergrupper utifrån ålder, riskfaktorer,
mottaglighet för allvarlig sjukdom eller andra faktorer som spelar in.
Indelningen grundar sig på medicinsk evidens och godkännande för
försäljning utifrån godkänd indikation. Barn vaccineras inte förrän
målgruppsstudierna är klara.

En läkare ska ansvara för
planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer
i injektionsform får ges endast av en läkare eller av en sjukskötare,
hälsovårdare eller barnmorska som fått behövlig vaccinationsutbildning.

Verksamhetsenheter
inom den offentliga hälso- och sjukvården och inom socialvården ska
ordna covid-19-vaccinationer för sina patienter och klienter och de
anställda som sköter eller vårdar dem. Staten sköter vaccinationerna vid
statliga inrättningar, såsom fängelser, Försvarsmakten,
Gränsbevakningsväsendet, statliga sinnessjukhus och statens skolhem.

Vid
genomförandet av vaccinationerna kan företagshälsovården stödja
kommunerna genom att delta i vaccinationerna av arbetstagarna. Även i
detta fall köps och betalas covid-19-vaccinerna av staten och de delas
ut gratis till kommunerna. Kommunen kan avtala om vaccinationer med
företagshälsovården och dela ut vacciner som den fått för dess bruk.
Även företagshälsovården ska föra in uppgifter om vaccinationerna i det
nationella vaccinationsregistret som förs av Institutet för hälsa och
välfärd. 

Uppgifter om vaccinationerna samlas i vaccinationsregistret

Vaccinationerna
ska antecknas i det elektroniska patientdatasystemet. I systemet
antecknas utöver patientens identifieringsuppgifter också
vaccinationsdatum, vaccinets namn, vaccinets satsnummer,
injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören. 

Uppgifterna ska i realtid förmedlas till det nationella vaccinationsregister som förs av Institutet för hälsa och välfärd.

Vaccinationsförordningen
preciserar statsrådets principbeslut av den 10 december om Finlands
covid-19-vaccinationsstrategi. I strategin fastställs huvudprinciperna
för vaccinationsordningen.