Förhandlingsresultat för den privata socialservicesektorns kollektivavtal

Den privata socialservicesektorns kollektivavtal är i kraft från 1.5.2022 och upphör 30.4.2024. Ifall parterna dock inte sluter avtal om löneförhöjningarna för år 2023 senast 15.3.2023 kan kollektivavtalet uppsägas att sluta senast 30.4.2023.

Ikraftvarande individuella månadslöner, timlöner och tabellöner höjs från och med 1.9.2022 med en 2,0 % stor allmänförhöjning. Dessutom görs i lönetabellerna en förhöjning av nedre gränsen vid samma tidpunkt. Dessa förhöjda nivåer utgör de nya miniminivåerna. Kostnadseffekten för ovan nämnda förhöjning av miniminivån för hela avtalet är 0,8 %.
Förtroendemännens, huvudförtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs från och med 1.9.2022 med 3,5 %, om inte förhöjningen av minimitabellerna leder till en högre ersättning. (Minimitabellerna höjs med 5 % och från och med 100 representerade arbetstagare med 7 %). För det andra avtalsåret höjs ersättningarna från och med 1.6.2023 med hopräknad kostnadseffekt för löneförhöjningarna för det andra avtalsåret.
I och med familjeledighetsreformen 1.8.2022 får den som inte fött 32 föräldraledighetsdagar med lön. För föräldern som fött bibehålls längden på ledigheten med lön. Alarmersättningarna steg med 30 %.
En ny sak i kollektivavtalet är avtalet för arbetarskyddsfullmäktige. Avtalet kompletterar lagen om övervakningen av arbetarskyddet och arbetsplatsens samarbete. Detta avtal innehåller bl a minimimängder för arbetarskyddsfullmäktiges tidsbruk samt för ersättningar som är beroende av antalet representerade. Avtalet innehåller specifikationer av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddsfullmäktiges position.
Förhandlingsresultatet innehåller utöver ovan nämnda saker rikligt med textförändringar, som är förbättringar samt preciseringar i förhållande till det tidigare.