Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti 2022

Antalet familjeledighetsdagar ökar och användningen av ledigheterna blir flexiblare. Reformens syfte är att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och den beaktar bättre än i nuläget olika familjeformer. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.  

Regeringen föreslår att lagarna om familjeledighetsreformen ska stadfästas. Riksdagen godkände reformen den 8 december 2021. 

Reformen ger för första gången en lika stor föräldraledighetskvot till båda föräldrarna. Ledigheterna får tas ut i flera perioder fram till barnets tvåårsdag och en del av dem får överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna maken eller den andra förälderns make. 

Nya föräldraledigheter

I och med familjeledighetsreformen får båda föräldrarna en kvot på 160 dagpenningsdagar. Av detta kan högst 63 dagpenningsdagar överlåtas till den andra föräldern, en annan vårdnadshavare, den egna maken eller den andra förälderns make. Slutskedet av graviditeten skyddas av en graviditetspenningsperiod på 40 dagpenningsdagar. Dagpenningsdagarna är sex per vecka, vilket betyder att det totala antalet dagpenningsdagar blir över 14 månader. I familjer med en förälder får den enda föräldern bägge kvoterna. Det enda undantaget i modellen är familjer med tvillingar, trillingar och andra flerlingar, för dem förlängs föräldrapenningskvoten med 84 dagpenningsdagar för andra barnet och för varje därpå följande barn.
 
Föräldrapenningsdagarna kan användas tills barnet fyller 2 år. Dagpenningsdagarna kan användas i flera delar, föräldrar i arbetsavtalsförhållande kan vara lediga i högst fyra perioder. Endast graviditetspenningsperioden ska hållas i ett streck och börja 14–30 dagar före det beräknade födelsedatumet.

Föräldraledigheten kan också vara partiell. Då används halva dagar av kvoten. Även föräldrapenningens belopp är hälften av det fulla beloppet. 

Alla föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn har lika rätt att få dagpenning oberoende av förälderns kön eller huruvida föräldern är biologisk förälder eller adoptivförälder, boendeförälder eller umgängesförälder. 

Ledigheternas längd och tidpunkt ändras på motsvarande sätt i arbetsavtalslagen.
 
För närvarande består familjeledigheterna av moderskapspenningen för gravida kvinnor (105 vardagar / ca 4,2 mån), faderskapspenningen för pappor (54 vardagar / ca 9 veckor) och föräldrapenningen för den ena föräldern eller för bägge föräldrarna (158 vardagar / ca 6,3 mån). 

Lagen om småbarnspedagogik ändras så att rätten till småbarnspedagogik börjar den månad barnet fyller 9 månader. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår då frånvaron på grund av föräldraledigheten inte överstiger 13 veckor. Under den tiden tas det inte ut någon kundavgift för småbarnspedagogiken.

Samtidigt genomförs den oavlönade ledigheten för anhörigvård som avses i direktivet om balans i arbetslivet och som kan fås högst 5 dagar per år.  

Konsekvenserna av familjeledighetsreformen följs upp och utvärderas långsiktigt. Konsekvensbedömningarna kommer att offentliggöras.  

Regeringen föreslog torsdagen den 13 januari att laghelheten gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 1 augusti 2022, vilket innebär att de nya familjeledigheterna gäller barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare. Oberoende av beräknat födelsedatum ska de gällande bestämmelserna tillämpas om barnet föds före den 1 augusti 2022. När det gäller adoptivbarn tillämpas de nya bestämmelserna, om dagen då adoptivbarnet tas i vård infaller den 31 juli 2022 eller senare.