Fackförbundet Jytys undersökning: Fara för utmattning för kommunernas och välfärdsområdenas arbetstagare

Den växande arbetsmängden och personalbristen belastar kommunernas och välfärdsområdenas arbetstagare. Pensioneringen av arbetstagarna fördjupar problemet. Arbetstagarnas orkande kunde stödas genom att förbättra arbetstagarnas påverknings- och utvecklingsmöjligheter samt genom att utveckla förmansarbetet. Resultaten framgår ur en undersökning som Fackförbundet Jyty låtit göra och genom vilken man utredde Jyty-medlemmarnas arbetstagarupplevelser.

Enligt undersökningen finns i arbetet hos kommunernas och välfärdsområdenas arbetstagare många belastningsfaktorer för utbrändhet. Det centrala problemet för arbetets organisation är fortsatt brådska och stor arbetsbörda. Det finns också mycket att utveckla i enhetligheten av ledarskapet. De digitala verktygen har blivit en viktig del av vardagen, men programvaror som inte fungerar försvårar ofta arbetet. Dessutom belastar de pågående förändringarna den offentliga sektorns personal.

– I kommunerna och välfärdsområdena lider man av en allt värre personalbrist, som för att korrigeras kräver många samtidiga åtgärder, såsom en ökning av den offentliga finansieringen, en långsiktig förbättring av arbetsuppskattning och lönesättning samt en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan olika yrkesmänniskor, betonar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

– Varningssignalerna för utbrändhet bör tas på allvar. Arbetshälsan för den offentliga sektorns arbetstagare är bärkraften i vårt samhälle, tillägger Voima.

I undersökningen tas också fram branschens dåliga lön: till och med 60 % av de som svarat på enkäten är missnöjda med sin lön. En svag lön försöker man ibland kompensera genom att göra övertid, vilket försämrar återhämtningen.

– Lönesättningen är en viktig sak för branschens håll- och dragningskraft. Den nyss uppnådda lösningen om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar korrigerar delvis efterblivenheten för branschens löner och svarar på så vis på en viktig utmaning som också kommit fram i denna undersökning, säger Voima.

Undersökningen visar att minskningen av personal som beror på pensionering är en betydande faktor som ökar arbetstagarnas belastning. Till alla tjänster tar eller hittar man inte nya personer, och samtidigt försvinner ett enormt kunnande från branschen. En förlängning av arbetskarriärerna skulle kräva mer individuella lösningar än tidigare, såsom anpassning av arbetet och beaktande av arbetstagarnas individuella kunnande och situation.

– Det finns goda exempel på lösningen att förlänga arbetskarriärerna, och till det krävs inga pengar. Här finns en stor utmaning för den offentliga sektorns arbetsgivare, påpekar Workday Designers arbetsdagsformgivare Aku Varamäki.

Arbetet har betydelse

Av undersökningen framgår att kommunernas och välfärdsområdenas arbetstagare är stolta över sitt kunnande och önskar att de kan göra sitt grundläggande arbete så bra som möjligt. En fjärdedel av de som svarade upplever dock att det inte finns utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Dessutom utgör arbetets betydelse och arbetskamraterna betydande resurser för kommun- och välfärdsområdesarbetstagarna.

– På basen av undersökningen skulle man kunna förstärka arbetets betydelse genom att stöda arbetstagarnas påverknings- och utvecklingsmöjligheter, ett aktivt utvecklingsgrepp om det egna arbetet samt ledarskap som beaktar individen, sammanfattar Varamäki.

Undersökningen genomfördes av Workday Designers Oy och iloom Oy på uppdrag av Fackförbundet Jyty i januari-februari 2023. Undersökningen bestod av en enkät, vars kvalitativa svar analyserades med Wordloom®-verktyget som utnyttjar artificiell intelligens, och djupintervjuer, som analyserades med hjälp av en arbetstagarupplevelsemodell. På enkäten svarade 3798 personer.

Tilläggsinformation:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi,
Fackförbundet Jyty

Arbetsdagsformgivare Aku Varamäki, tel. 0400 342 234, aku@workdaydesigners.com, Workday Designers

Asiasanat: