Fackförbundet Jyty kräver en revidering av ungdomslagen – en färsk förfrågan avslöjar de otillräckliga resurserna i ungdomsarbetet

Bristfälligt arbetarskydd, otillräcklig personaldimensionering och risken för arbetsutmattning belastar yrkesmänniskorna inom ungdomsarbetet. Detta framgår ur en enkät som Fackförbundet Jyty har gjort.

Ensamarbete präglar vardagen för yrkesmänniskor inom ungdomsarbetet. Av de som svarade på Fackförbundet Jytys enkät berättar 41 % att de dagligen arbetar ensamma. Samtidigt kan kundgruppen som är på ungdomsarbetarens ansvar vara väldigt stor: av de som svarade arbetade 35 % i huvudsak med över 30 personer.

– I strategier och festtal betonas unga och förebyggande av marginalisering, men som också den här enkäten visar är verkligheten en helt annan. De som arbetar med unga på fältet är bokstavligen ensamma. Detta ökar branschens arbetarskyddsrisker och exponerar för utmattning, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

De som svarade på enkäten anser arbetsutmattning som den klart största risken i sitt arbete. 58 % av de som svarade anser att arbetsutmattning är möjlig. Dessutom lyfter nästan hälften (47 %) fram hotfulla situationer mellan ungdomar som en arbetsrisk. Man upplever också hot om mentalt våld. Trots detta anser nästan alla svarande (95 %) att deras arbetsmiljö i regel är trygg.

Den nuvarande ungdomslagen ger väldigt lösa ramar för hur ungdomsarbetet och -verksamheten i kommunerna bör förverkligas. Den tidigare ungdomslagen, som antogs år 2006, fastställde kommunens ansvar noggrannare.

– Ungdomsarbetet är inte en lagstadgad grundtjänst på samma sätt som exempelvis socialarbetet eller den grundläggande utbildningen, vilket är orsaken till att man inte fått någon varaktighet på finansieringen av ungdomsarbetet. Majoriteten av ungdomsarbetet genomförs med extern finansiering, såsom med projektfinansiering eller statligt stöd. Speciellt organisationerna är i praktiken helt beroende av dessa, men också kommunerna litar på att de inte behöver öka den egna finansieringen, anmärker Jytys regionombudsman Jani Loponen.

Enligt Fackförbundet Jyty borde man på nytt revidera vad ungdomslagen förpliktigar till. Ordförande Jonna Voima anser att utgångspunkten för ungdomslagen är de ungas förmån, vilket borde framgå i lagen.

– I både lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning har barnets förmån lyfts fram som mål för lagen. Också för ungdomslagens del är det skäl att revidera huruvida lagen kan kompletteras på motsvarande sätt med ungdomens förmån som prioritet, föreslår Voima.

Jytys enkät genomfördes i mars 2023 bland medlemmar som utför ungdoms- och organisationsarbete. 133 personer svarade på enkäten.

Fackförbundet Jyty är med i det riksomfattande Ung 2023-evenemanget, som arrangeras 18-20.4.2023 i Jyväskylä. Evenemanget samlar yrkesmänniskor inom fostrings- och ungdomsbranscherna, studerande och frivilliga.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Regionombudsman Jani Loponen, tel. 040 701 0051, jani.loponen@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: