De som är borta från arbetet på grund av risken för smittspridning har rätt till dagpenning

Den försäkrade har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom utan ett beslut om karantän eller isolering när covid-19-smittan konstaterats genom PCR- eller antigentest och det på grund av smittorisken inte är tillrådligt att den försäkrade arbetar. Samma rätt gäller också vårdnadshavare till barn under 16 år om det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet deltar i småbarnspedagogik eller går till läroanstalten och vårdnadshavaren därför är förhindrad att arbeta. . 

Frånvaro från arbetet för att förhindra smittspridning är nödvändig endast när det inte är möjligt att arbeta till exempel på distans. Om arbetstagaren är symptomfri eller endast har lindriga symtom och är arbetsför, ska han eller hon komma överens med arbetsgivaren om att arbetet ordnas på distans, om arbetsuppgifterna tillåter det.

Bestämmelsen om tid som är likställd med arbetad tid i semesterlagen och semesterlagen för sjömän ändras så att tid som är likställd med arbetad tid, utöver vad som anges i bestämmelser som utfärdats av en offentlig myndighet för att hindra spridning av en sjukdom, också är sådan frånvaro från arbetet som berättigar till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom förlängs från nuvarande två månader till sex månader.

Förlusten av förvärvsinkomsten kompenseras till fullt belopp med dagpenningen vid smittsam sjukdom. Vid ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökanden lägga fram ett intyg över den tidsperiod under vilken det på grund av smittorisken inte är tillrådligt att man arbetar. Intyget kan fås från den offentliga eller privata hälso- och sjukvården eller företagshälsovården. Särskilda bestämmelser om den utredning som ska läggas fram vid ansökan om förmånen utfärdas genom statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen.

Den testning som behövs för intyget kan utföras av den offentliga eller privata hälso- och sjukvården.

Bestämmelserna om karantän och isolering i den gällande lagen om smittsamma sjukdomar ändras inte, och rätten att få dagpenning gäller fortfarande under tiden i karantän eller isolering.

Lagarna träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022. Lagarna tillämpas retroaktivt om frånvaron på grund av smitta har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.