De grundläggande fri- och rättigheterna för placerade barn stärks – åldersgränsen för eftervård blir 25 år

Ändringar i barnskyddslagen stärker rätten till gott bemötande, god omsorg och god tillsyn för barn som placerats utom hemmet. Samtidigt höjs åldersgränsen för eftervård till 25 år. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom lagändringarna preciseras de allmänna förutsättningarna för bruk av begränsningar. Begränsningarna ska alltid grunda sig på lag, vara nödvändiga och tillgripas som sista alternativ.

Krävande situationer och behovet av begränsande åtgärder förebyggs genom proaktiva metoder. Platser där barn placeras för vård utom hemmet ska upprätta en plan om gott bemötande av barnen. Serviceproducenter av vård utom hemmet ska dessutom säkerställa att personaltillgången, personalens kompetens och introduktionen av personalen är tillräcklig. På detta sätt kan bruket av begränsningar förebyggas samtidigt som det säkerställs att sätten att genomföra begränsande åtgärder och praxis inte äventyrar säkerheten eller kränker barnets människovärde. Om begränsningar tillgrips, ska bruket av dessa bedömas och gås igenom med barnet.

I klientplanen för ett barn som är klient inom barnskyddet antecknas på vilket sätt barnets hälsovård och utbildning ordnas under tiden för vård utom hemmet. Klientplanen, planen för vård och fostran samt barnets servicebehov och barnets situation som helhet ska ses över om flera begränsningar efter varandra eller under en längre tid har riktats mot barnet. Barnet och vårdnadshavarna ska också informeras om rättsmedel på ett begripligt sätt.

Om ett barn som är placerat vid en anstalt innehar tobaks- eller nikotinprodukter, får föreståndaren för anstalten eller en person i anstaltens vård- och fostringspersonal omhänderta produkterna. Den maximala tiden för isolering förkortas från nuvarande 24 timmar till 12 timmar, och kraven på anteckningar om isoleringen preciseras.

Om ett barn utan tillstånd avlägsnar sig från en barnskyddsanstalt eller om ett barn efter att med tillstånd ha avlägsnat sig inte återvänder till anstalten i enlighet med vad man på förhand kommit överens om, ska anstalten utan dröjsmål vidta åtgärder för att hitta barnet och återföra det till anstalten. Anstalten ska även underrätta den myndighet som ansvarar för vården av barnet utom hemmet om barnets olovliga frånvaro.

Transporten av barnet får genomföras endast av en anställd inom anstaltens vård- och fostringspersonal, en socialarbetare eller en annan behörig myndighet. I lagen föreskrivs det om de tillgängliga metoder som under en transport med bil kan användas för att trygga en säker transport.

Från ingången av 2020 gäller rätten till eftervård fram till 25 års ålder.

I samband med tillsynsbesök ska regionförvaltningsverken bereda ett barn möjlighet till förtroligt samtal med en representant för verket. För denna uppgift har regionförvaltningsverken från ingången av 2019 fått mera resurser i form av sex årsverken.

Statsrådet framställde den 11 april 2019 att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 12 april 2019.