Arbetsminister tillsatte en förlikningsnämnd för att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn

​Arbetsminister Tuula Haatainen har den 8 april 2022 på framställning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala förordnat en förlikningsnämnd för att medla i arbetstvisten mellan Förhandlingsorganisationen för offentliga utbildade FOSU rf, Julkisen alan unioni JAU ry (JHL ry och Jyty ry), Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE rf (Super ry och Tehy ry) samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Minister har utsett understatssekreterare Elina Pylkkänen till ordförande för förlikningsnämnden och arbetslivsprofessor Martti Hetemäki till vice ordförande. Medlemmarna är budgetrådet Tanja Rantanen, juris kandidat Jukka Kauppala, juris kandidat Leila Kostiainen, ledande förhandlingschef (pensionerad) Jouko Launonen, vicehäradshövding Jouni Ekuri, politices magister Tapani Tölli och stadsdirektör Ritva Viljanen.

Förlikningsnämnden inleder sitt arbete så snart som möjligt.

Varför, hur och när kan en förlikningsnämnd tillsättas?

Enligt lagen om medling i arbetstvister kan en förlikningsnämnd tillsättas för en viss förlikningsuppgift. Riksförlikningsmannen eller den förlikningsman som sköter arbetstvisten kan göra en framställning till arbets- och näringsministeriet om tillsättande av en förlikningsnämnd.

Förlikningsnämndens ordförande och övriga medlemmar förordnas av arbets- och näringsministeriet. Riksförlikningsmannen ska ge förlikningsnämnden den hjälp den behöver för att sköta förlikningsuppdraget.

En kollegial förlikningsnämnd kan tillsättas när den normala medlingen inte gett resultat och det är samhälleligt viktigt att ärendet avgörs.