Tillämpning på personalen av paragraf 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar

I lagen om smittsamma sjukdomar har stiftats en ny, tillfälligt i kraft varande paragraf 48 a. Enligt den kan arbetsgivaren bara av speciella skäl för arbete med kunder och patienter använda en person som inte har tillräckligt skydd mot sjukdom förorsakad av coronaviruset (Covid-19).

Bestämmelsen tillämpas egentligen från och med 1.2.2022, men arbetsgivaren har redan från och med 1.1.2022 haft rätt att hantera hälsouppgifter om coronavirusskyddet eller insjuknande i coronavirussjukdom för de anställda.

På basen av lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § anses tillräckligt skydd vara (bl a i HNS)

• tre coronavirusvaccindoser, och det har gått minst en vecka sedan den senaste dosen eller
• laboratoriebekräftat insjuknande och två vaccindoser eller
• laboratoriebekräftat insjuknande inom de senaste 6 månaderna.

I lagen konstateras att bestämt skydd förutsätts i alla uppgifter där man arbetar eller upprepat besöker sådana utrymmen, där patienter eller kunder kan utsättas för smittorisk. Alla uppgifter är inte som ovan nämnda och om dem bör man samtala!

Om exempelvis avdelningssekreterare och hälsovårdssekreterare arbetar på annat ställe än där kunder och patienter sköts förekommer ingen smittorisk såsom avsedd i lagen. I olika sjukvårdsdistrikt är exempelvis instrument- och matservicen ordnad på olika sätt och i vissa fall har de som sköter ovan nämnda uppgifter kontakter med kunder och patienter eller dem som arbetar med dem och då förutsätts av dem skydd såsom bestämts i lagen. Om inga kontakter förekommer hör de inte till dem som förutsatt skydd i lagen berör.

I HNS:s anvisningar konstateras att skydd inte förutsätts i situationer där en person verkar i t ex ekonomiadministrationen eller i sjukhusets kök i sådana uppgifter, där det överhuvudtaget inte ingår mötande av kunder och patienter med risk för allvarliga följder från coronavirussjukdomen.

När i lagen förutsatt skydd inte finns, bör arbetsgivaren utreda om det för arbetstagaren finns något annat arbete, där arbetstagarens skydd inte skulle ha så stor betydelse för kunder och patienter samt för arbetstagaren själv. Om man inte kan erbjuda arbetstagaren annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller som annars är lämpligt, eller hen vägrar ta emot erbjudet annat arbete, förhindras arbetsgivarens arbete på grund av avsaknad av hens arbetsförutsättningar. Arbetsgivaren har ingen lönebetalningsplikt under tiden arbetet förhindras. Plikten att erbjuda annat arbete är i kraft under hela tiden arbetet förhindras.

En arbetstagare, som inte av medicinska skäl kan ta vaccin, kan påvisa skydd mot coronavirussjukdom med intyg om negativt testresultat som erhållits högst 72 timmar innan ankomst till arbetsskift. Motsvarande testande förutsätts också om en arbetstagare med bristfälligt coronavirusskydd av speciell orsak måste användas i arbetsuppgifter, där tillräckligt skydd förutsätts.

Om åtgärder och förfaringssätt enligt lagen om smittsamma sjukdomar 48 a § bör hållas möten med förbundens personalrepresentanter! I sista hand bestämmer regionalförvaltningsverket för vem det i lagen bestämda skyddet gäller. I oklara fall bör man be rfv om ställningstagande.

Om och när det kommer fall där arbete, i vilket det inte finns risk såsom avsedd i lagen, inte finns eller man inte går med på att ta emot det, är det skäl att kontakta Jytys intressebevakning.