Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft – vad händer under sommaren?

Lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och bildandet av välfärdsområden har godkänts och den träder i kraft gradvis. Reformens införandelag träder i kraft den 1 juli 2021. Då bildas även välfärdsområdena som juridiska personer. Olika myndigheter på finansministeriets förvaltningsområde vidtar många åtgärder för att välfärdsområdena ska kunna inleda sin verksamhet.

Myndighetsregistreringen inleder välfärdsområdenas verksamhet

Skatteförvaltningen skapar automatiskt ett FO-nummer för varje välfärdsområde. Efter det finns FO-numren på ytj.fi och de kommer även att finnas samlade på webbplatsen soteuudistus.fi/sv. Välfärdsområdena kompletterar sina kontaktuppgifter för Skatteförvaltningen när deras verksamhet har inletts.

Välfärdsområdena ansvarar själva för övriga obligatoriska myndighetsregistreringar, till exempel för att anmäla sig i arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret.

Uppgifterna om tillsättande av temporära organ ska skickas till finansministeriet

Välfärdsområdena ska meddela finansministeriet när de tillsätter ett temporärt organ. Beslutet om tillsättande jämte bilagor ska skickas till finansministeriets registratorskontor (valtiovarainministerio(at)vm.fi) och för kännedom till ministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning (vm.sote(at)vm.fi).

Ett temporärt organ sköter de åtgärder som är nödvändiga för att välfärdsområdena ska kunna inleda sin verksamhet och beredningen innan välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. Ett temporärt organ är välfärdsområdets högsta beslutsfattande organ tills välfärdsområdesfullmäktige och de välfärdsområdesstyrelser som välfärdsområdesfullmäktige tillsatt inleder sin verksamhet.

Medlemmarna av ett temporärt beredningsorgan ska väljas bland tjänsteinnehavarna i välfärdsområdets kommuner samt samarbetsområdena inom primärvården och socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och områdets räddningsväsende och dessa tjänsteinnehavare ska ha god sakkunskap om sektorns verksamhet och ekonomi.

De myndigheter som beslutar om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan kan, om de så önskar, tillsätta en uppföljningsgrupp för att följa genomförandet av reformen. Uppföljningsgruppen kan bestå av företrädare för de politiska partier och grupper som är representerade i välfärdsområdet.

Närmare anvisningar om tillsättandet av temporära organ finns på webbplatsen soteuudistus.fi/sv.

Det lönar sig att komma igång snabbt

Välfärdsområdenas verksamhet ska inledas så snabbt som möjligt efter att lagarna trätt i kraft. Snabb organisering är nyckeln till att välfärdsområdena under sommaren kan göra de första rekryteringarna och den första arbetsfördelningen samt planera hur resurserna ska användas.

I praktiken är det bra att fatta beslut om beredningsorganens konstituerande möte i god tid och snabbt så att de nödvändiga befogenheterna, bland annat för att öppna ett välfärdsområdes bankkonto, kan bekräftas. På så sätt tryggas en snabb utbetalning av statsunderstöd till välfärdsområdena.

Målet är att lokala aktörer i välfärdsområdet i gott samförstånd avtalar om tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan och om beredningsorganets sammansättning. Det är viktigt med gemensamma avtal. På så sätt tryggas samarbetet när överföringen av ansvaret att ordna social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter bereds och planeras. Samtidigt skapas en strategi för välfärdsområdets framtida verksamhet.

Om det har gått två (2) månader sedan införandelagen trädde i kraft och det inte har tillsatts något temporärt beredningsorgan inom välfärdsområdet, lägger finansministeriet fram ett förslag om tillsättande av ett temporärt beredningsorgan. Statsrådet beslutar utifrån förslaget om tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan för välfärdsområdet.

Under sommaren betalas de första statsunderstöden ut till välfärdsområdena

Ett välfärdsområde får statlig finansiering för beredning av verksamheten genast när införandelagen har trätt i kraft och ett temporärt beredningsorgan har tillsatts. Bestämningsgrunderna för den kalkylerade finansieringen bekräftas genom statsrådets förordning genast när republikens president har stadfäst lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen.

Finansministeriet fattar beslut om att dela ut statsunderstöd till välfärdsområdena, Samkommunen HNS och Helsingfors stad efter att statsrådets förordning har utfärdats.

Beslutet att betala ut statsunderstöd till välfärdsområdena fattas efter att välfärdsområdet har bekräftat tillsättandet av det temporära beredningsorganet och betalningsmottagarens uppgifter för ministeriet.

På hösten riktas också annan beredningsfinansiering till välfärdsområdena som statsunderstöd. Grunden för statsunderstöd som beviljas för uppgifter inom IKT och informationshantering är välfärdsområdets projektplan. Det lönar sig att inleda beredningen av projektplanen utan dröjsmål i det temporära beredningsorganet.

Var får jag mer information under sommaren om hur man inleder ett välfärdsområdes verksamhet och om statsunderstöd?

Under sommaren kan man skicka frågor om tillsättande av ett temporärt organ och om statsunderstöd per e-post till adressen vm.sote(at)vm.fi.

Finansministeriet stöder välfärdsområdenas egen beredning särskilt i frågor som gäller beviljande och användning av statsunderstöd, tillsättande av ett temporärt beredningsorgan och dess uppgifter, beredning av personalöverföringar, juridiska frågor om förvaltning och stödtjänster samt planering av IKT och informationshantering.