Social- och hälsovårdsministeriet meddelar förpliktande föreskrifter om användningen av mun- och nässkydd inom socialvårdens tjänster

Social- och
hälsovårdsministeriet har meddelat ett beslut genom vilket de som
arbetar i nära kontakt med klienter vid verksamhetsenheter för
heldygnsomsorg och tjänster som tillhandahålls i hemmet åläggs att
använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Målet är att skydda klienter
som löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka till följd av
coronavirussmitta (covid-19).

Om ett kirurgiskt mun- och nässkydd
inte finns att tillgå ska ett skydd av tyg som går att tvätta eller en
engångsduk eller ett visir som täcker ansiktet användas.

Genom
beslutet skyddas alla klienter som hör till riskgrupperna, vilket för
tjänster inom socialvården i allmänhet innebär äldre personer. Beslutet
gäller inte skydd av arbetstagare eller skydd av insjuknade, för vilka
det finns gällande anvisningar.

Beslutet har fattats med stöd av beredskapslagen. Detta beslut träder i kraft omedelbart och gäller till och med 30 juni 2020.