Remissresponsen beaktas i familjeledighetsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet fick rikligt med remissrespons (74 st.) om utkastet till regeringsproposition om en reform av familjeledigheterna. Merparten av remissinstanserna förhåller sig positivt till reformen och utkastet till regeringsproposition. I nästan alla remissvar ansågs målen i regeringspropositionen värda att understödas. Det anses viktigt att föräldraledigheterna och vårdansvaret fördelas jämnare än för närvarande och att man strävar efter jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Remissresponsen innehöll också förbättringsförslag som i bästa fall har betydande konsekvenser för enskilda familjer och barn.

"Vårt mål är att på bästa möjliga sätt beakta mångfalden av familjer och livssituationer. Samtidigt är det vår uppgift att säkerställa att lagstiftningen är tydlig och entydig och att alla behandlas jämlikt. Reformen är ett viktigt steg när det gäller att öka jämställdheten och förbättra familjernas välfärd", konstaterar minister Aino-Kaisa Pekonen med anledning av remissresponsen.

"Att begära utlåtanden är en central del av reformprocessen. Vi tackar alla remissinstanser och konstaterar att kommentarerna har hjälpt oss att utveckla propositionsutkastet. Reformen har beretts i förvaltningsövergripande arbetsgrupper redan före remissbehandlingen. I beredningen har vi dessutom hört familje- och jämställdhetsorganisationer. Detta stora engagemang i beredningen av reformen har utan tvivel bidragit till att utkastet blivit bättre och betjänar familjernas behov på ett mångsidigare sätt." 

Flera förbättringar i propositionsutkastet

På basis av remissresponsen gör regeringen flera förbättringar i propositionsutkastet. Målen och modellen för familjeledighetsreformen ändras inte.

Flerlingsfamiljer

Avsikten är att antalet föräldrapenningsdagar som hålls samtidigt av föräldrarna i en flerlingsfamilj ökas så att det till föräldrarna för samma tid utöver för 18 dagpenningsdagar kan betalas föräldrapenning för 90 dagpenningsdagar för det andra barnet och för varje därpå följande barn. Med andra ord ska föräldrar till tvillingar betalas föräldrapenning för 108 dagpenningsdagar (18+90 dagar), föräldrar till trillingar för 198 dagpenningsdagar (18+90+90) och så vidare.

Antalet föräldrapenningsdagar i flerlingsfamiljer ökas dessutom så att för det andra barnet och för varje därpå följande barn betalas 84 föräldradagpenningsdagar. Med andra ord är antalet föräldrapenningsdagar i en familj med tvillingar sammanlagt 404 dagpenningsdagar (320+84 dagar), i en familj med trillingar 488 dagpenningsdagar (320+84+84 dagar) och så vidare.

Familjer med en förälder

Möjligheten för föräldern i en familj med en förälder att överlåta föräldrapenningsdagar förbättras. När ett barn har en förälder som är berättigad till föräldrapenning kan föräldern av sin egen föräldrapenningskvot på 320 dagar överlåta sammanlagt 126 föräldrapenningsdagar (2 x 63 dagar) exempelvis till sin make. 

Partiell föräldrapenning och partiell föräldraledighet

En partiell föräldrapenningsdag förbrukar en halv dag av föräldrapenningskvoten, med andra ord motsvarar två dagar då partiell dagpenning betalas en hel dag av föräldrapenningen. 

Situationer där ett barn dött

I situationer där ett barn är dödfött eller dör före det fyllt två år betalas föräldrapenning för 24 vardagar efter barnets död eller högst för så många dagar som det återstår föräldrapenningsdagar. 

I situationer där ett barn är dödfött eller dör något senare, ska graviditets- och föräldrapenningsperioden för den förälder som fött barnet fortsätta utan avbrott i 105 vardagar.

Då försämrar reformen inte situationen för kvinnor som varit gravida jämfört med nuläget och förbättrar situationen för andra föräldrar i situationer där ett barn dött. 

Rätt till föräldrapenning 

Rätt till föräldrapenning har enligt förslaget den juridiska förälder som är barnets vårdnadshavare. Utöver det ska den som erkänt föräldraskapet ha rätt till föräldrapenning under fyra månader från och med barnets födelse. 

Överlåtelse av dagpenningsdagar

En förälder som är berättigad till föräldrapenning kan överlåta föräldrapenningsdagar till en annan vårdnadshavare till barnet eller till barnets andra förälders make. Denna utvidgning av sjukförsäkringslagen medför också rätt till föräldraledighet enligt arbetsavtalslagen.

Utkastet till regeringens proposition om familjeledighetsreformen lämnas härnäst till rådet för bedömning av lagstiftningen och därefter till riksdagen för behandling. Familjeledighetsreformen avses träda i kraft i början av hösten 2022. 

Läs mer: