Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat – det arbete som gjorts kan utnyttjas

Statsminister Juha
Sipilä lämnade in regeringens avskedsbegäran till republikens president
fredagen den 8 mars. På grund av regeringens avskedsbegäran finns det
inga förutningar för en fortsatt beredning av landskaps- och
vårdreformen. Arbetet fortsätter nu med att beredningen avslutas, det
arbete som gjorts dokumenteras och reformen avvecklas på ett
kontrollerat sätt.

Den kommande regeringen fattar beslut om
arbetet med reformen ska fortsätta. Den fattar också beslut om
utnyttjandet av det arbete som gjorts.

Under innevarande
regeringsperiod har man gjort ett omfattande beredningsarbete. Behovet
av att reformera social- och hälsovårdstjänsterna är fortfarande lika
stort, om inte större. Arbetet för att reformera social- och hälsovården
måste fortsätta, så att en bättre produktivitet kan säkerställas och
eftersom nuvarande situation inte tillgodoser kundernas behov av
tjänster på lika grunder. Grundlagsutskottet har lämnat fem utlåtanden
om social- och hälsovårdsreformen. Dessa tjänar som grund för ett
eventuellt fortsatt arbete med reformen.

Beredningsorganisationerna får närmare anvisningar nästa vecka

De
organisationer som deltagit i beredningen (landskapen, ministerierna,
servicecentren, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet) får närmare
anvisningar från ministeriet nästa vecka. För närvarande bereds bl.a. en
ekonomisk anvisning som redogör för hur de medel som beviljats får
användas under avvecklingen.

Samtidigt görs ett mellanbokslut om
vad som åstadkommits i de 18 landskapen. Detta innehåller bland annat
uppgifter om i vilket skede man befinner sig vad gäller IKT och digitala
frågor eller utformningen av barn- och familjetjänster. Målet är att
dokumentera det arbete som gjorts så bra att det stöder eventuella
framtida reformprocesser.

Åren 2017–2019 har man använt ca 200
miljoner euro för beredningen av landskaps- och vårdreformen. Största
delen av finansieringen har beviljats landskapsförbunden för
förberedande arbete inför reformen samt för att bereda de IKT-lösningar
som behövdes inom reformen. Kontinuiteten för beredningsorganisationerna
tryggas i begränsad omfattning fram till den 30 september 2019.

Projektdirektör Päivi Nerg
tackar alla aktörer i hela Finland som deltagit i beredningen för ett
utmärkt arbete och för deras engagemang för detta gemensamma projekt.

Läs mer (valtioneuvosto.fi)