Regeringen föreslår en fortsättning av åtgärderna för att skapa trygghet och flexibi-litet på arbetsmarknaden under coronakrisen

Regeringen anser att det är nödvändigt att till utgången av 2020 fortsätta
med åtgärder som tryg-gar försörjningen för arbetssökande och företagare samt
hjälper företag att komma över den värsta krisen. Åtgärderna gäller
permittering och samarbetsförfarande, permitterades och företagares rätt till
arbetslöshetsförmåner samt startpeng.

Regeringen överlämnade den 5 juni 2020 till riksdagen propositioner med
förslag till ändringar i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal, lagen om
samarbete inom företag, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om
offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Bakgrunden till detta är de centrala
arbetsmarknadsorganisationernas förslag om att förlänga giltighetstiden för de
temporära ändringarna i arbetslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd
för arbetslösa. Propositionerna hänför sig till den fjärde
tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

Anmälningstiden för
permitteringar och samarbetsförhandlingarnas längd

I arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom
företag gjordes från och med den 1 april sådana ändringar som regeringen
föreslår ska fortsätta till utgången av 2020. Avsikten har varit att underlätta
företagens anpassning till de förändringar i behovet av arbetskraft som beror
på coronaepidemin.

I och med de temporära ändringarna har tiden för meddelande om permittering
och tiden för samarbetsförhandlingar som gäller permittering förkortats.
Dessutom har det blivit möjligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare
och häva arbetsavtalet under prövotiden på ekonomiska och produktionsmässiga
grunder. Å andra sidan har den tid under vilken arbetsgivaren ska återanställa
en arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker
tillfälligt förlängts.

Permitterades och
företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Från och med den 1 april 2020 har en person som permitterats haft rätt till
arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller
studier. Syftet med ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa har varit
att trygga permitterade personers försörjning och göra behandlingen av
utkomstskyddsärenden vid arbets- och näringsbyråerna smidigare under
COVID-19-pandemin.

Från och med den 8 april 2020 har å sin sida företagare temporärt kunnat få
arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i
efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Målet har varit att trygga
företagarnas försörjning.

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelser i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller permitterades rätt till
utkomstskydd för arbetslösa och företagares rätt till arbetsmarknadsstöd
förlängs till den 31 december 2020.

Startpeng,
intervjuer med arbetssökande och frivilliga studier

Maximitiden för startpeng har från och med den 1 maj 2020 förlängts
temporärt från 12 månader till 18 månader. Genom lagändringen tryggas möjligheten
för företagare som får startpeng att starta och etablera företagsverksamhet
trots coronapandemin. Giltighetstiden för den temporära förlängningen av
maximitiden för startpeng förlängs till utgången av 2021. Startpengen kan
därmed beviljas för sammanlagt högst 18 månader, om perioden med startpeng har
inletts före utgången av 2020.

Dessutom har arbets- och näringsbyråerna kunnat ordna regelbundna intervjuer
med arbetssökande på ett mer flexibelt sätt än vanligt. Intervjuer har ordnats
när jobbsökningen inleds endast för de arbetssökande för vilkas del
intervjuerna är särskilt behövliga. Avsikten har varit att frigöra arbets- och
näringsbyråernas resurser bland annat för behandling av utkomstskyddsärenden
för personer som anmäler sig som arbetssökande. Avsikten är att fortsätta
möjligheten till flexibilitet till den 31 december 2020.

Regeringen föreslår också att en arbetssökandes frivilliga studier med
arbetslöshetsförmån även i fortsättningen kan stödjas, om studierna fördröjs på
grund av coronapandemin.