Regeringen fastställde riksomfattande och regionala rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaepidemin

Vid sin överläggning i
dag den 15 oktober drog regeringen upp riktlinjer för såväl
riksomfattande som regionala rekommendationer för att förhindra
spridning av coronaviruset. Rekommendationerna tar hänsyn till den
epidemiologiska lägesbedömningen. Regeringen ska fatta ett principbeslut
om rekommendationerna vid statsrådets allmänna sammanträde nästa vecka
(vecka 43).

Riksomfattande rekommendation om distansarbete

Eftersom
coronaepidemin tilltar nationellt, rekommenderar statsrådet att
arbetstagare inom den offentliga sektorn arbetar på distans i så stor
utsträckning som möjligt, förutsatt att deras arbetsuppgifter möjliggör
det.

Statsrådet rekommenderar motsvarande omfattande
distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn.
Bedömningen av samordningen av arbete på arbetsplatsen och arbete på
distans gös på arbetsplatserna. Dessutom bör man på arbetsplatserna
främja arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer.

Den
riksomfattande rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare.
Rekommendationens giltighetstid kommer att ses över före utgången av
året.

Statsrådets riktlinjer och rekommendationer om distansarbete är inte juridiskt bindande för arbetsgivarna.

Regeringens rekommendationer till regionerna

Regeringens rekommendationer till regionerna är indelade enligt hur epidemisituationen i regionen ser ut.

I regioner där epidemin befinner sig på utgångsnivån ska man enligt regeringens rekommendation beakta Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om hygien och säkra avstånd när man ordnar offentliga tillställningar och hobbyverksamhet för över 50 personer.

I
hobbyverksamhet och vid användning av offentliga utrymmen måste man se
till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt
med varandra.

I förhöjt smittläge rekommenderar
regeringen en regional eller lokal rekommendation om att undvika att
ordna privata tillställningar för över 20 personer.

Institutet
för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets
anvisningar ska följas vid alla offentliga tillställningar. Vid
offentliga tillställningar inomhus begränsas antalet deltagare till
hälften av det normala.

Vid användning av offentliga utrymmen
måste man se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika
närkontakt med varandra. I offentliga inomhusutrymmen begränsas antalet
kunder till hälften av det normala.

På basis av begränsningarna i
användningen av utrymmen rekommenderas det att sådan hobbyverksamhet i
grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög
smittrisk.

Hobbyverksamhet för alla åldrar ska ordnas så att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Regeringen
rekommenderar också att högskolorna övergår till distansundervisning,
dock med beaktande av nödvändiga behov av närundervisning.

Vid samhällsspridning rekommenderar
regeringen en regional eller lokal rekommendation om att undvika att
ordna privata tillställningar för över 10 personer. Vid behov kan
offentliga tillställningar förbjudas helt och hållet.

Regeringen
rekommenderar också att hobbyverksamhet i grupp vid behov avbryts helt
och hållet på basis av begränsningarna i användningen av utrymmena. Det
är dock skäl att särskilt överväga detta i fråga om barns och ungas
hobbyer.

Vid behov kan offentliga utrymmen stängas helt och hållet, med hänsyn till karaktären av användningen av utrymmena.

Som
en åtgärd i sista hand rekommenderar regeringen att läroanstalterna på
andra stadiet övergår till distansundervisning, dock med beaktande av
nödvändiga behov av närundervisning.

Regeringens rekommendationer är inte juridiskt bindande. 

Ytterligare information: Juha Majanen, tf kanslichef, tfn 0295 530 247, och Juha Sarkio, överdirektör, tfn 0295 530 031, finansministeriet, fornamn.efternamn@vm.fi (rekommendationen om distansarbete); Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 182, fornamn.efternamn@minedu.fi