Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion

Statsrådet fastställde den 16 mars 2020 i punkt 2 riktlinjerna för att
bromsa upp spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupper: ”Skolornas,
läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt
medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och
närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock
sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs
1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som
arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom
ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt
stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna
vården av barnet hemma gör det. Dessa arrangemang börjar gälla onsdagen den 18
mars 2020.”

Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion har
definierats enligt förvaltningsområde på följande sätt. Den undervisning som
nämns i principbeslutet ska säkerställas endast för barn till den personal som
är nödvändig med tanke på samhällets funktion.  De föräldrar och
vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

 • Social- och hälsovårdspersonal, inkl. forskning
 • Fimea
 • STUK
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
  hälsovården Valviras ledning samt styrning och övervakning av de kritiska
  funktionerna
 • THL:s ledning och sakkunskap om smittsamma sjukdomar
  inklusive stödfunktioner, laboratorium
 • THL:s tjänster för staten (rättsmedicin, sinnessjukhus
  för fångar, statens skolhem, statens sinnessjukhus)
 • Arbetshälsoinstitutets kompetens i fråga om smittsamma
  sjukdomar samt deras effekter för hälsan och arbetarskyddet
 • Skyddshemstjänster
 • Besvärsnämnden för social trygghet och andra
  besvärsnämnder inom försäkringsbranschen
 • Personliga assistenter till personer med
  funktionsnedsättning
 • Dygnet runt telefontjänst för personer som möter våld,
  Nollinjen
 • Ledning av regionförvaltningsverkens ansvarsområden för
  basservice, rättsskydd och tillstånd samt arbetarskydd, styrning och
  övervakning av de kritiska funktionerna
 • Läkemedelsförsörjningen inklusive aktörerna och
  logistikkedjorna inom läkemedelsförsörjningen
 • Personal inom miljö- och hälsoskyddet
 • FPA och arbetslöshetskassornas förmånsverksamhet, andra
  som verkställer den sociala tryggheten
 • Städ- och rengöringstjänster
 • FRK/blodtjänst och logistik

Undervisnings- och
kulturministeriets förvaltningsområde

 • Personal inom småbarnspedagogiken
 • Allmänt taget undervisningspersonal på alla
  utbildningsstadier
 • Viss personal vid minnesorganisationer
 • Vissa anställda inom kyrkan och församlingarna med
  tanke på den mentala kriståligheten
 • Ungdomsarbetare

Inrikesministeriets
förvaltningsområde

 • Gränsbevakningsväsendets personal
 • Polisstyrelsens, polisinrättningarnas och de
  landsomfattande enheternas personal
 • Nödcentralsverkets personal
 • Skyddspolisens personal
 • Migrationsverkets personal samt personal vid
  förläggningar och förvarsenheter
 • Räddningsväsendet: personal inom
  regionförvaltningsverkens ansvarsområden för räddningsväsende och
  beredskap, räddningsverkens personal (inkl. den personal som sköter
  prehospital akutsjukvård och första insatsen), personal vid
  avtalsbrandkårernas larmavdelningar (inkl. den personal som sköter första
  insatsen)
 • Krishanteringscentrets personal

Försvarsministeriets
förvaltningsområde

Anställda vid Försvarsmakten i fråga om åtminstone följande uppgiftsområden

 • Beredskap
 • Övervakning och tryggande av landets territoriella
  integritet
 • Handräckning
 • Inrättande
 • Utbildning
 • Bevaknings- och säkerhetsverksamhet
 • Allmänt taget ska personal som behövs för ledning och
  beslutsfattande med framförhållning samt lägesbedömning och framtagande av
  lägesbilder säkerställas (hänför sig till alla ovannämnda
  branscher/ansvarsområden)
 • Service och underhåll, även serviceprestationer i form
  av underleveranser

Jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde

 • Personal inom livsmedelsförsörjningen, inkl.
  primärproduktion, livsmedelsindustri och livsmedelsdistribution
 • Handel, logistikcentraler och transporter, partihandeln
  Food Service och storkök
 • Uppgifter som tryggar vattentjänsterna, även
  vattentjänstverk, vattenkemikalieproduktion och -logistik
 • Hantering av översvämningsrisker och övervakning av
  dammsäkerheten

Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde

 • Trafiksäkerhetsverket Traficom, inkl. förarexamen och
  kundservice i fråga om yrkeskompetens, Ajovarma Oy
 • Trafikledsverket
 • Meteorologiska institutet
 • Närings-, trafik- och miljöcentralernas personal
  (ansvarsområdet för trafik):
 • underhållsentreprenörer (statens och kommunernas vägar,
  banor och farleder)
 • närings-, trafik- och miljöcentralernas beredskaps- och
  förberedelseuppgifter
 • Finferries skärgårdstrafik
 • TMF-koncernen (Traffic Management Finland)
 • Rundradion Ab och kommersiella huvudsakliga medier
 • operativ personal och journalister
 • Personal som är väsentlig med tanke på drift av
  kollektivtrafiken
 • alla buss-, spårvagns- och metroförare
 • HRT trafikstyrning
 • säkerhetspersonal (väktare och ordningsvakter)
 • Personal som är väsentlig med tanke på drift av
  godstrafiken
 • transporter av livsmedel, bränsle och råvaror
 • alla lastbilschaufförer/alla transportföretag/medlemmar
  i Finlands Transport och Logistik SKAL och andra
 • lastbilsmekaniker
 • terminalpersonal
 • Distributionstrafik och postverksamhet
 • distributionsaktörernas operativa personal
 • Posti Abp:s operativa personal
 • Tryggande av trafikstyrningsbolagets verksamhet (också
  ANS/flygservice, VTS/sjötrafik, spårtrafik/vägtrafik)
 • Rederier och sjöfart (inkl. isbrytning och Arctia Oy)
 • lotsning, fartygsbesättningar, hamnoperatörernas
  personal, det vill säga hamnarbetare som lossar/lastar fartyg, vissa
  tillhandahållare av hamntjänster, till exempel fartygsförtöjare och
  hamnförvaltning samt förare av skärgårdsfartyg
 • Luftfart
 • personal som deltar i produktionen av
  flygtrafiktjänster/flygtrafikledningstjänster, såsom flygledare,
  flyginformationstjänst, personal som producerar information om flygväder,
  teknisk personal inom flygtrafiktjänster, flygtrafiksinformatörer
 • instruktörer för flygoperatörer, kabinpersonal, teknisk
  personal, planeringspersonal, marktjänstföretagens personal
 • flygplatsens säkerhetskontrollpersonal och
  säkerhetsövervakare
 • flygplatsens underhållspersonal, räddningspersonal,
  kommunikationspersonal och teknisk personal
 • Spårtrafik
 • trafikstyrning, personer som svarar för förande av en
  enhet, bland annat förare och chefer för växlingsarbete, personer som
  sköter underhåll av säkerhetsanordningar, elbanor och infrastruktur,
  driftledare för elbanor, konduktörer
 • Datakommunikationstjänster
 • operativ personal för teleoperatörer,
  internetleverantörer, teleentreprenörer, IKT-leverantörer och IT-företag
 • Klassificerings- och bedömningsorgan
 • Fordonsbesiktning
 • Samhällets övriga viktiga och nödvändiga uppgifter som
  påverkar människors rörlighet och kommunikation

Arbets- och
näringsministeriets förvaltningsområde

 • El-, värme- och bränsleförsörjning, även överföring och
  distribution
 • Kärn- och strålsäkerhet
 • Företagsfinansiering
 • Löneadministration
 • Arbets- och näringsbyråerna, NTM-centralerna
  (upphandling, ledning av arbets- och näringstjänster, företagstjänster),
  utvecklings- och förvaltningscentret (personaltjänster, digitala tjänster,
  betalningar), arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
  (telefontjänster)
 • Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter som gäller
  tillsyn över företagsförvärv
 • Den tillståndsövervakning som Säkerhets- och
  kemikalieverket Tukes svarar för och som gäller sådana objekt som medför
  risk för storolyckor (till exempel kemiska anläggningar, gruvor)
 • Patent- och registerstyrelsens registreringsuppgifter
 • Försörjningsberedskapscentralen och
  försörjningsberedskapsorganisationens poolsekreterare och motsvarande
 • Funktioner som är kritiska med tanke på
  försörjningsberedskapen, till exempel logistik och kemi-, olje-, plast-
  och förpackningsindustri, läkemedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning och
  energiförsörjning, skogs-, teknologi- och byggindustri
 • Uppgifter som gäller övervakning, service och underhåll
  av system som är kritiska med tanke på samhällets funktion
 • Personalen vid Migrationsverket
 • Kommunernas invandrartjänster och allmän rådgivning
 • Stödfunktioner som är nödvändiga för att ovan nämnda
  uppgifter och funktioner ska kunna skötas

Miljöministeriets
förvaltningsområde

 • Avfallshantering
 • Verksamhet och avfallshantering vid avloppsreningsverk
  som hör till kommunala vattentjänster
 • Beredskap för skador vid tillsynen över miljötillstånd
 • Den personal vid Finlands miljöcentral som sköter
  registren över miljöinformation
 • Finlands miljöcentrals beredskapspersonal

Utrikesministeriets
förvaltningsområde

 • Konsulära tjänster
 • Tryggande av förutsättningarna för utrikeshandeln
 • Exportkontroll och tillståndsförfaranden
 • EU:s handelspolitik
 • Säkerhetspolitik,
  statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott , UTVA

Övriga funktioner

 • Kritiska funktioner och distansarbete möjliggör
  nödvändiga IT-tjänster inom alla branscher
 • Begravningsverksamhet

Statsrådet och
statsledningen

 • Anställda vid republikens presidents kansli, riksdagen
  och statsrådet (ministerierna)
 • ​Anställda vid justitiekanslersämbetet och
  justitieombudsmannens byrå
 • ​Personer i beredskap inom förvaltningsområdena

Finansministeriets
förvaltningsområde

 • Säkerställande av det finansiella systemet;
  finansmarknadsaktörernas finansiella och operativa stabilitet (banker,
  värdepappersföretag, infrastrukturer osv.) samt kontinuitet i utbudet av
  samhällsviktiga finansiella marknadstjänster samt i statens
  skuldhantering, finansförvaltning och borgensverksamhet
 • Förvärv och avsättande av ekonomiska resurser; statens
  betalningsrörelse inklusive behandling av utgifter utan vederlag (till
  exempel statsbidrag till kommunerna), betalning av löner och förmåner,
  betalning av fortlöpande primära ersättningar till medborgarna
  (lagstadgade försäkringar, läkemedel, livräntor och försörjningspensioner)
 • Ansvariga för Skatteförvaltningen, skatteuppbörd och
  redovisning
 • Säkerställande av säkerheten i leveranskedjor samt
  godssäkerhet; Tullens operativa uppgifter
 • Produktion av statens, kommunernas och samkommunernas
  IKT-tjänster för att trygga samhällets vitala funktioner, även
  kommersiella IKT-underleverantörer som stödjer detta
 • Tryggande av personalresurserna; tryggande av Statens
  arbetsmarknadsverks och Kommunala arbetsmarknadsverkets operativa
  kapacitet, tryggande av beslutsfattandet när det gäller att anlita
  personal inom den offentliga sektorn
 • Kommunernas uppgifter som tryggar medborgarnas välfärd
  och basservice
 • De myndighetsuppgifter inom staten och kommunsektorn
  som är centrala med tanke på den offentliga maktutövningen, medborgarnas
  välfärd och ett fungerande samhälle 

Justitieministeriets
förvaltningsområde

 • Fångvården och personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten
 • Nödvändiga funktioner i landskapet Åland