Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 362,44 miljoner euro i understöd för verksamheten 2022

Social- och hälsovårdsministeriet delar i år ut sammanlagt 362,44 miljoner euro av avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till organisationer. Det beviljas understöd till 784 sökanden för sammanlagt 1 778 understödsändamål. Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslutet om understöden den 27 januari.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har berett understödsförslaget och Bedömnings- och understödssektionen för delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden har lämnat ett utlåtande om förslaget. Statsrådets finansutskott understödde förslaget.

Det huvudsakliga syftet med understöden för 2022 är att genom nya strukturer stärka samarbetet mellan de offentliga och privata organisationerna, att stödja de mest sårbara människorna under coronakrisen och att förbättra frivilligorganisationernas delaktighetsmöjligheter. 

År 2022 beviljas understödet även till 188 användningsändamål inom programmet Platsen är ledig för ett belopp av sammanlagt 7 665 749 euro. Syftet är att främja sysselsättningen för partiellt arbetsföra och ungdomar genom att erbjuda dem ett jobb i en organisation inom social- och hälsovården. 

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga problem och hjälpa människor med problem.

Information om de STEA-understöd som beviljats för 2020 publiceras den 28 januari på adressen avustukset.stea.fi  

Sammanlagt 1009 organisationer ansökte om understöd för sammanlagt 2 460 ändamål. Den totala ansökta summan uppgick till cirka 539 miljoner euro.

Ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med intäkter av penningspel

Av Veikkaus Ab:s avkastning används nu 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. 

En ny finansieringsmodell för finansieringen av den verksamhet som finansieras med intäkter av penningspel är under beredning. Avsikten är att den ska tillämpas från ingången av 2024.  

Syftet med den nya finansieringsmodellen är att garantera förmånstagarna en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansiering som tryggar deras autonomi.

Ytterligare information:


Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd.

Veikkaus Oy:n rahapelituotoista myönnettävät valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille (Raha-asiainvaliokunnan päätös)