Ofta ställda frågor: permitteringar och uppsägningar under coronavirusepidemin

På denna sida besvaras Jyty-medlemmarnas nyaste ofta ställda frågor om permitteringar och uppsägningar på grund av coronavirusepidemin. Om så behövs uppdateras listan enligt behov.

Tilläggsinformation ges av Jytys egna förtroendemän, de regionala byråerna och förbundets intressebevakningsavdelning per e-post tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi eller servicenumren.

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: förnamn.efternamn(at)jytyliitto.fi

Hela listan uppdaterad 19.10.2020.

1. Jag har permitterats för en viss tid på grund av coronan. Regeringen har börjat häva coronabegränsningarna och det inverkar på våra permitteringar. Kan en arbetsgivare dra tillbaka en tidsbunden permittering?

En arbetsgivare kan upphäva en permittering innan permitteringen inleds. Således är en upphävning möjlig ännu under anmälningstiden för permitteringen. Permitteringen är antingen i kraft tills vidare eller för en viss tid. Enligt lagen bör man meddela om avslutande av en permittering som är i kraft tills vidare senast sju dagar på förhand. Man har ansett att denna regel också kunde tillämpas på tidsbundna permitteringar. Dessutom finns det ju alltid den möjligheten att man avtalar om att återvända till arbetet med arbetstagaren. I detta sammanhang bör man också beakta att arbetstagaren enligt lagen om skydd för arbetslösa försätts i karens om hen vägrar ta emot erbjudet arbete.

2. Har lagstiftningen i och med coronavirusepidemin ändrats för att underlätta permitteringar?

Regeringen godkände 30.3.2020 föreslagna tillfälliga förändringar i bl a arbetsavtalslagen och företagens samarbetslag. Arbetsavtalslagen har ändrats bl a för anmälningstiden för permittering och för tidsbundna permitteringar och företagens samarbetslag för samarbetsförfarandet.

Förändringarna träder i kraft 1.4.2020 och hålls i kraft till och med 31.12.2020.

Förändringarna gäller inte offentliga / kommunala sektorn.

Svaren nedan har tillfälligt uppdaterats i enlighet med den förändrade lagstiftningen.

3. Mitt arbete har minskat på grund av coronavirusepidemin. Kan arbetsgivaren permittera mig?

Coronavirusepidemin kan utgöra grund för permittering. Det är dock inte automatiskt så, utan kriterierna fastställda i lagstiftningen bör uppfyllas också under coronavirusepidemin.

Permittering är möjlig såväl av ekonomiska och produktionsmässiga skäl som när arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete tillfälligt har minskat och annat lämpligt arbete eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov inte rimligtvis kan arrangeras. Det är fråga om tillfällighet om permitteringen beräknas räcka högst 90 dagar.

Finlands regering har vädjat till kommunerna, att de inte ska permittera sin personal under coronavirusepidemin. Jyty godkänner inte permittering av kommunsektorns personal i denna situation.

4. Vad innebär permittering?

Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetets utförande och lönebetalningen. Anställningen fortsätter som tidigare när permitteringen avslutats.

En permittering kan också genomföras som partiell, alltså genom att förkorta arbetstiden eller genom att minska antalet arbetsdagar per vecka.

5. Hur långa samarbetsförhandlingar bör hållas före permitteringen?

Både inom den privata och den kommunala sektorn måste man ge ett skriftligt förhandlingsförslag senast fem dagar innan samarbetsförhandlingarna inleds. Efter det måste man hålla samarbetsförhandlingar.

Privata sektorn

En arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 20 personer inom den privata sektorn måste före permittering hålla samarbetsförhandlingar, vars längd genom tillfällig lagstiftning har förkortats till fem dagar.

Förändringen gäller bara permitteringar. Om nedskärningen kan leda till uppsägningar eller övergångar till deltidsarbete är förhandlingstiden fortfarande 14 dagar eller 6 veckor beroende på nedskärningsmängden.

Offentliga / kommunala sektorn

Den tillfälliga förändringen om förkortning av samarbetsförhandlingar gäller inte den offentliga sektorn.

En kommunal arbetsgivare måste före permitteringar hålla samarbetsförhandlingar, vars minimilängd är 14 dagar.

6. Kan man avvika från samarbetsförhandlingarnas tidtabell?

Enligt samarbetslagens 15 § och företagens samarbetslag 60 § kan man undantagsvis av speciellt vägande skäl skjuta upp hållandet av samarbetsförhandlingar och meddela om permitteringarna redan innan samarbetsförhandlingarna hålls. Samarbetsförhandlingarna bör inledas utan fördröjning när skälet för att avvika från förhandlingsplikten inte längre finns.

Arbetsmarkandscentralorganisationerna har varit av samma åsikt, att en plötslig och kraftig försämring av efterfrågan på produkter eller tjänster i ett företag, orsakad av coronaviruset, vilket lett till att företaget fått behov av att permittera en betydande del av företagets arbetstagare, kunde vara grund för en undantagssituation som stipulerats i företagens samarbetslags 60 §.

Det finns ingen motsvarande linjedragning om kommunernas samarbetslag. Jytys ståndpunkt är att 15 § i kommunernas samarbetslag inte kan tillämpas i denna situation.

7. Vad är en permitteringsanmälan och när måste den ges?

När samarbetsförhandlingarna avslutats måste arbetsgivaren meddela arbetstagaren om permittering genom en permitteringsanmälan som ges på förhand.

Privata sektorn

Genom den tillfälliga lagstiftningen har den privata sektorns anmälningstid för permittering förkortats till fem dagar, ifall man inte i kollektivavtalet har avtalat om en längre eller kortare anmälningstid. Permitteringsanmälan måste delges arbetstagaren personligen (eller per brev/e-post) senast fem dagar innan permitteringen börjar.

Den tillfälliga ändringen gäller inte den privata undervisningssektorn och yrkesmässiga vuxenutbildningscentraler, i vilka anmälningstiden för permittering i kollektivavtalet avtalats till 14 dagar.

Offentliga / kommunala sektorn

De tillfälliga förändringarna gäller inte för den offentliga sektorn.

I kommunsektorn är anmälningstiden för permittering i enlighet med AKTA en månad.

8. Arbetsgivaren meddelade att lönebetalningen avbryts om 14 dagar. Är det samma sak som permittering?

Att avbryta lönebetalningen om 14 dagar och permittering är två olika saker.

Att avbryta lönebetalningen baserar sig på arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf, enligt vilken en arbetstagare har rätt att få sin lön för högst 14 dagar när hen är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda, eller en exceptionell naturtilldragelse på arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak.

För att det ska vara möjligt att avbryta lönebetalningen måste det finnas ett totalt hinder för arbete. Bestämmelsen kan tillämpas bara om en arbetstagare inte har distansarbetesmöjlighet och inte heller som en följd av statsrådets beslut har möjlighet att arbeta på den egna arbetsplatsen eller i andra uppgifter för arbetsgivaren. Enligt Jytys ståndpunkt uppfylls ovan nämnda förutsättningar i princip inte i kommunsektorn.

Obs. Det att coronavirusepidemin orsakar arbetsgivaren ekonomisk kris eller exempelvis minskat kundantal innebär inte hinder för arbete. Ovan nämnda bestämmelse om avbrott i lönebetalningen kan inte tillämpas i dessa situationer men en arbetstagare kan permitteras genom normalt permitteringsförfarande när permitteringsgrunderna uppfylls.

Om lönebetalningen avbryts när det finns ett totalt hinder för arbete är det utifrån lagen om utkomstskydd för arbetslösa fråga om en med permittering jämförbar situation och när lönebetalningen upphör kan det uppstå rätt till arbetslöshetsersättning. Anmäl dig genast när arbetet avbryts som arbetslös arbetssökande till TE-byrån.

9. Jag har en tidsbunden anställning, kan jag permitteras?

Privata sektorn

Enligt den tillfälliga förändringen av arbetsavtalslagen kan också en visstidsanställd arbetstagare permitteras.

Offentliga / kommunala sektorn

Den tillfälliga förändringen berör inte den offentliga sektorn.

En kommunal arbetsgivare får permittera arbetstagare i tidsbunden anställning endast då denne utför arbete som vikarie till en fast anställd och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den fast anställda arbetstagaren om hen arbetade.

10. Arbetsgivaren föreslår att vi tillsammans avtalar om min permittering så att jag kan stanna hemma med mitt barn. Lönar det sig att göra ett dylikt avtal?

En permittering är alltid en ensidig åtgärd från arbetsgivarens sida, så det lönar sig inte att avtala om permittering.

Genom att avtala om sin egen permittering finns det för arbetstagaren en risk att man inte får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd från arbetslöshetskassan. Gör alltså inget avtal om permittering, utan förutsätt att arbetsgivaren ensidigt ger en permitteringsanmälan.

11. Jag är på sjukledigt och det fortsätter till slutet av november. Jag fick idag ett meddelande om permittering. Kan jag permitteras fastän jag är sjukledig?

På frånvaron tillämpas den grund, på vilken du i första hand är borta från arbetet. Denna kallas för tidsprioritetsprincipen.

Eftersom din sjukledighet har börjat innan emottagandet av permitteringsanmälan är din primära frånvarogrund sjukledighet. För den får du lön för sjuktid som normalt. Permitteringen kan börja först när din sjukledighet upphört.

Om du först skulle ha fått permitteringsanmälan och först efter det insjuknat, hade din primära frånvarogrund varit permittering, och då skulle permitteringen ha börjat i enlighet med anmälan.

12. Min arbetsgivare upphävde mitt avtal under prövotiden med hänvisning till de ekonomiska problem coronaviruset orsakat arbetsplatsen. Får man göra så?

Privata sektorn

Genom den tillfälliga förändringen i arbetsavtalslagen har man undantagsvis möjliggjort upphävning under prövotiden av produktionsmässiga och ekonomiska skäl. Be om en specificering av denna orsak i meddelandet om upphävning av prövotid.

Arbetsgivaren bör innan en upphävning av prövotiden utreda om det för arbetstagaren kunde finnas något annat arbete som motsvarar hens utbildning och erfarenhet.

Offentliga / kommunala sektorn

Den tillfälliga förändringen gäller inte den offentliga sektorns arbetsgivare. Upphävande av prövotid är inte möjlig av produktionsmässiga och ekonomiska skäl.

13. Min arbetsgivare sade upp mig på grund av den ekonomiska situationen coronaepidemin orsakat. Arbetsgivaren nämnde återtagandeskyldighet. Vad är det?

Att återta en arbetstagare innebär en arbetsgivares skyldighet att åt en arbetstagare som uppsagts av produktionsmässiga / ekonomiska skäl erbjuda arbete om arbetsgivaren behöver en ny arbetstagare för samma eller liknande arbeten som den uppsagda arbetstagaren utförde.

Privata sektorn

I den privata sektorn har återtagandeskyldighetstiden tillfälligt förlängts till nio månader. Om en arbetstagares anställning upphört av ekonomiska skäl på grund av coronaepidemin har arbetsgivaren återtagandeskyldighet nio månader efter att anställningen upphört.

Offentliga / kommunala sektorn

Den tillfälliga förändringen gäller inte den offentliga sektorn. I kommunsektorn ändrar inte återtagandetiden, utan den är, beroende på anställningens längd, fyra eller sex månader.

14. Kan förtroendemannen permitteras?

En förtroendeman kan permitteras endast om det arbete han utför helt och hållet slutar, och arbetsgivaren inte kan ordna något annat arbete som motsvarar yrkesskickligheten eller annars är lämpligt. Utgångspunkten är att förtroendemannen permitteras som sist.

15. Idag är det min första permitteringsdag – vad borde jag göra?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån senast på den första dagen av din permittering.

16. Hur inverkar en permittering på ackumulering av semester?

I kommunsektorn motsvarar permittering arbete när det gäller ackumulering av semester för högst 30 kalenderdagar åt gången.

I den privata sektorn tillämpas i regel semesterlagen, enligt vilken semester ackumuleras under permittering för de 30 första arbetsdagarna.

Om permitteringen är på deltid, det vill säga att den genomförts genom att förkorta arbetstiden, ackumuleras semester för högst sex månader åt gången.

17. Jag misstänker att arbetsgivaren under coronakrisen inte har följt arbetsavtalslagen. Mitt arbete och min lönebetalning har avbrutits på basen av Arbetsavtalslagens 2:12 §, och efter det börjar permitteringen. Jag anser att mitt arbete inte kan tillämpas på det som är stadgat i Arbetsavtalslagen 2:12 §. Hur borde jag gå till väga?

Till först borde arbetstagaren vara i kontakt med arbetsplatsens förtroendeman, som kan hjälpa arbetstagaren i ärendet. Det är bra att förtroendemannen känner till saken och förtroendemannen kan vid behov låta förbundet sköta fallet.

Om det på arbetsplatsen inte finns någon förtroendeman kontakta Jytys regionbyrå.

Läs mer: