Minister Blomqvist: Jämställdhetsplaneringen på arbetsplatserna bör effektiviseras

Enligt färska forskningsresultat förverkligas jämställdhetsplaneringen och
lönekartläggningarna inte till alla delar på det sätt som eftersträvats i
jämställdhetslagen. Största delen av de arbetsplatser som omfattas av
planeringsskyldigheten utarbetar en jämställdhetsplan, men planernas
omfattning, kvalitet och aktualitet varierar stort. Utmaningar finns i
synnerhet i fråga om lönekartläggningarna.

Statistikcentralen har genomfört en undersökning för social- och
hälsovårdsministeriet som handlar om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar
på arbetsplatsen 2020. I undersökningen har man utrett de personalpolitiska
jämställdhetsplanernas och lönekartläggningarnas allmänhet, omfattning och
kvalitet. Undersökningen, som baserade sig på en omfattande enkät, gällde
organisat-ioner inom både den privata och den offentliga sektorn.

Den nordiska ministern för samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist,
konstaterar att ”Jämställdhetsplanerna på arbetsplatserna verkar ha förbättrats
något jämfört med den föregående undersökningen, som gjordes för 10 år sedan.
Det verkar dock som om de största utmaningarna fortfarande har att göra med
lönekartläggningarna. Undersökningen lyfter fram ändringsbehoven i fråga om
jämställdhetslagen, och också verkställigheten av lagen behöver effektiviseras.” 

”Även arbetsmarknadsorganisationerna har en central roll när det gäller att
effektivisera jämställdhetsplanerna och lönekartläggningarna”, påpekar
ministern.

I ljuset av forskningsresultaten finns det stora skillnader mellan
organisationerna i fråga om jämställdhetsplanens omfattning.  ”Det finns
flest brister i utarbetandet av lönekartläggningarna och i deras innehåll”,
konstaterar Henna Attila,
överaktuarie vid Statistikcentralen. ”Positivt är dock att största delen av
organisationerna följer lagen genom att utarbeta en jämställdhetsplan”.
        
Kvalitativa och omfattande jämställdhetsplaner är ett viktigt verktyg för att
främja jämställdhet och minska löneklyftan mellan kvinnor och män.
Löneskillnaden är i genomsnitt 16 procent på hela arbetsmarknaden, och
löneskillnaden har minskat långsamt. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete
är en grundläggande och mänsklig rättighet.

Forskningsresultaten kommer att utnyttjas för att främja lönejämställdhet
och som bakgrundsinformation för utvecklandet av lagstiftningen. Undersökningen
är en del av den åtgärdshelhet som ingår i regeringsprogrammet för
statsminister Sanna Marins regering och som främjar lika lön 2020–2023. Till
helheten hör dessutom bl.a. regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma
åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Förhandlingarna om åtgärderna är på slutrakan.