Minimilöner, lönetransparens och covid-19-pandemin på ministrarnas agenda i Bryssel

EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättningsfrågor och sociala frågor samlas till ett möte i rådet för att diskutera bekämpning av fattigdom bland förvärvsarbetande genom direktivet om minimilöner, lönetransparens och jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder i Bryssel måndagen den 6 december 2021. Arbetsminister Tuula Haatainen företräder Finland vid mötet.

Rådet ska godkänna en allmän riktlinje om direktivet om tillräckliga minimilöner. Avsikten är inte heller i fortsättningen att införa en gemensam minimilön för alla EU-länder, men i direktivet fastställs metoder för medlemsländerna att främja tillräckliga minimilöner. Direktivutkastet förutsätter inte lagstadgade minimilöner i de länder där lönerna fastställs genom kollektivavtal. Efter att ha utformat en allmän riktlinje om direktivet inleder rådet förhandlingar om frågan med Europaparlamentet.

"Att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande är viktigt för Finland. Samtidigt bör EU:s direktiv om minimilöner respektera arbetsmarknadsparternas rätt att förhandla om och ingå kollektivavtal", säger arbetsminister Haatainen.

Ministrarna diskuterar jämställdhet i arbetslivet

Rådet ska hålla två riktlinjedebatter. Den första handlar om den europeiska planeringsterminen. Temat för den andra riktlinjedebatten är "Mot ett jämställt Europa", det vill säga jämställdhet mellan könen, som är en central prioritering för Finland i EU-verksamheten.

Rådet ska också godkänna en allmän riktlinje om direktivet om lönetransparens. Syftet med direktivet är att främja lika lön för kvinnor och män genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer. Finland understöder målsättningarna i direktivförslaget.

Rådet ska anta slutsatser om effekterna av artificiell intelligens för jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och om hållbart arbete under hela livet. Dessutom får rådet en lägesrapport om likabehandlingsdirektivet.

Hälsoministrarna diskuterar covid-19-pandemin

Hälsoministrarna sammanträder i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor i Bryssel tisdagen den 7 december 2021. Statssekreterare Eila Mäkipää företräder Finland vid mötet.

Ministrarna ska utbyta synpunkter på covid-19-pandemin och anta slutsatser om hälsounionen. Under mötet diskuteras bland annat tillräcklig och snabb tillgång till krisnödvändiga medicinska motåtgärder, förebyggande av virusvarianten omikrons spridning, vaccinering av 12-åringar och anskaffning av läkemedel mot covid-19 genom EU-gemensam upphandling.

"Det är viktigt att genomföra EU:s gemensamma insatser för att förhindra att covid-19-pandemin tilltar på nytt och i synnerhet att den mer smittsamma virusvarianten sprids", konstaterar statssekreterare Mäkipää.

Läs mera:

Mer information på rådets webbplats
Finland stöder målet för EU:s initiativ för minimilöner för att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande