Mer flexibilitet i fråga om semestrar för personer i kortvariga anställningsförhållanden utreds

Semestrarna för personer i kortvariga anställningsförhållanden kan utebli flera år i följd. Arbetsminister Tuula Haatainen har inlett en utredning där man undersöker möjligheterna till mer flexibilitet i användningen av semestrar och överföringen av dem för att användas under ett nytt anställningsförhållande.

I kortvariga anställningsförhållanden för viss tid kan semestern för arbetstagare som arbetar hos olika arbetsgivare till och med utebli under flera på varandra följande år. Detta beror på att rätten till semester som intjänats under det tidigare anställningsförhållandet inte överförs till ett nytt anställningsförhållande, utan de semestrar som inte tagits ut ersätts med semesterersättning i anställningsförhållanden för viss tid. Nu är avsikten att reda ut hur de arbetstagare som befinner sig i en sådan situation faktiskt ska ha möjlighet att ta ut semester hos den nya arbetsgivaren. 

”Genom att se över semesterlagen vill vi särskilt förbättra likabehandlingen av dem som arbetar i korta anställningsförhållanden. Den utredning som jag inlett är ett första steg i genomförandet av mer flexibla semestrar, och jag ser med intresse fram emot resultaten”, berättar arbetsminister Haatainen.

Utredningen baserar sig på en anteckning i regeringsprogrammet enligt vilken det ska göras en utredning av möjligheterna till mer flexibilitet i fråga om uttag och överföring av semester i samband med byte av arbetsplats (till exempel en semesterbank) för att förbättra likabehandlingen av personer i kortvariga anställningsförhållanden.

Arbetsminister Haatainen utsåg professor emeritus i arbetsrätt Seppo Koskinen och experten i löneadministration Antti Kondelin till utredare. I utredningen ska det bedömas med vilka medel dessa mål i enlighet med föresatsen i regeringsprogrammet kan nås. 

Utredningsarbetet  består av två delar. I den första delen bedöms bestämmelserna om givande av semester i semesterlagen. I den andra delen utreds möjligheterna att genomföra ett system med en semesterbank för att rätten till semester ska kunna tryggas för dem som arbetar under korta och på varandra följande perioder för viss tid för olika arbetsgivare. Med semesterbank avses ett system där visstidsanställda kan spara sin intjänade semester för att användas under följande anställningsförhållande. 

Utredningen ska överlämnas till arbets- och näringsministeriet senast i slutet av april 2022.