Likalönsprogrammet framskrider enligt planerna

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, undervisningsminister Li Andersson, arbetsminister Tuula Haatainen och arbetsmarknadsledningen sammanträdde onsdagen den 9 februari för att diskutera lönejämställdhet. Vid mötet behandlades i synnerhet regeringens och arbetsmarknadscentralorganisationernas gemensamma åtgärder för ökad lönejämställdhet. 

Regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer kom för cirka ett år sedan överens om ett gemensamt likalönsprogram. I dag konstaterade ministrarna och organisationsledningen att programmet har framskridit enligt planerna och åtgärderna pågår.

Inom likalönsprogrammet har man bland annat gjort en utredning om hur kollektivavtalen inverkat på löneskillnaderna 2017–2020 och inlett ett omfattande projekt för att avveckla könsuppdelningen i arbetslivet. Vid mötet sågs också rekommendationen om en bedömning av kollektivavtalens könsrelaterade konsekvenser som viktig. Rekommendationen uppdaterades av arbetsmarknadens centralorganisationer i november i fjol. I den rekommenderas att man till exempel granskar avtalens konsekvenser för löneskillnaderna mellan könen. Rekommendationen är aktuell, eftersom avtal förhandlades fram i slutet av fjolåret och förhandlingar också pågår inom många branscher som bäst. 

I mötet deltog förutom representanter för regeringen också Akava, Finlands näringsliv, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC, STTK och Statens arbetsmarknadsverk. 

Minister Thomas Blomqvist, som sammankallade mötet, betonade betydelsen av samarbete i främjandet av lönejämställdhet. Effektiva åtgärder krävs för att uppnå lika lön för samma och likvärdigt arbete, eftersom den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män minskar långsamt. Löneskillnaden uppgår i nuläget till cirka 16 procent på hela arbetsmarknaden. Arbetet för lika löner framskrider nu i en god takt, och regeringen har också egna projekt för att öka jämställdheten i fråga om löner. 

Likalönsprogrammet för 2020–2023

I likalönsprogrammet för 2020–2023 har regeringen och arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om gemensamma åtgärder för att främja lönejämställdheten. Likalönsprogrammet ingår i helheten för främjande av lönejämställdhet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Till den omfattande helheten hör också regeringens egna lagstiftnings- och forskningsprojekt. Det utreds bland annat hur lönejämställdheten kan ökas för likvärdigt arbete samt vilka könskonsekvenser arbets- och tjänstekollektivavtalen har.