Landskapsskattekommitténs betänkande överlämnades till statsrådet 11.3.2021

Den parlamentariska
kommitté som utreder införandet av en landskapsskatt har slutfört sitt
arbete. Den parlamentariska kommittén för landskapsskatt hade till
uppgift att utreda och bedöma landskapens beskattningsrätt som
inkomstkälla för landskapen.

Kommitténs uppdrag hade sin grund i statsminister Sanna Marins regeringsprogram där det står skrivet att landskapens beskattningsrätt ska beredas i en parlamentarisk kommitté. 

”Landskapsskattekommitténs
betänkande är den första täckande utredningen om landskapsskatten. Det
är värdefullt att vi nu har expertinformation om landskapsskatten”,
säger ordföranden för den parlamentariska landskapsskattekommittén,
riksdagsledamot Esko Kiviranta

Kommittén
bedömde landskapsskatten ur olika synvinklar och granskade de ändringar
som förutsätts i skattesystemet och det utjämningssystem för
inkomstbasen som baserar sig på skatteinkomsterna.  Kommittén granskar i
sitt betänkande utgångspunkterna för landskapsskatten samt uppgifterna
och finansieringen för de välfärdsområden som inrättas i samband med
social- och hälsovårdsreformen med hjälp av tre scenarier: 

1.    ingen landskapsskatt
2.    liten landskapsskatt
3.    omfattande landskapsskatt

Kommittén
noterade saker som talar både för och emot införandet av
landskapsskatt. De viktigaste argumenten för införandet av en
landskapsskatt hänför sig enligt betänkandet till stärkandet av den
regionala självstyrelsen, ekonomiska incitament och finansiering av
investeringar. De viktigaste faktorer som talar emot införandet av en
landskapsskatt är att skatten skapar ett tryck att skärpa beskattningen
av arbete samt att det finns en risk att de redan existerande
skillnaderna mellan regionerna växer ytterligare och att jämlikheten i
servicen försvagas. 

Kommittén konstaterar att nödvändigheten av
att införa en landskapsskatt bör bedömas först då det finns tillräckligt
med erfarenhet av hur väl finansieringen av välfärdsområdena fungerar
och om det eventuellt sker en väsentlig utvidgning av uppgiftsfältet. I
det skedet bör det göras en bred granskning av offentliga sektorns
uppgifter, finansieringen av offentliga sektorn och skattetagarnas
ställning. 

i kommitténs betänkande ingår fyra avvikande meningar.