Ett omfattande utvecklingsprojekt för att avveckla könssegregationen i arbetslivet

Arbetslivet i Finland är kraftigt könsuppdelat: kvinnor och män arbetar i hög grad inom olika branscher och i olika uppgifter. Könssegregationen upprätthåller snäva könsstereotypier, förhindrar att individers kompetens utnyttjas fullt ut, inverkar skadligt på arbetsmarknadens funktion och återspeglas också på löneskillnader och därigenom på pensioner. 

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett omfattande samarbetsprojekt för att utveckla nya slags verktyg för att arbeta mot könssegregation. Institutet för hälsa och välfärd THL ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet. Målet är att motarbeta könssegregationen i arbetslivet och förbättra såväl jämställdheten mellan alla kön och lönejämställdheten som vars och ens faktiska möjligheter att rikta sig till vilken bransch som helst oberoende av de antaganden och förväntningar som förenas med könet.

Projektet genomförs regionalt i samarbete med utvalda pilotarbetsplatser och andra aktörer inom arbetslivet samt skolor och läroanstalter. För att stärka nätverkssamarbetet samlar projektet ihop befintliga nätverk inom arbetslivet och utbildningen samt arbetsplatser som är intresserade av att utveckla sin verksamhet för att bilda pilotorganisationer. Syftet med samarbetet är att skapa en permanent modell för avveckling av könssegregationen. 

I projektet kartläggs också fungerande praxis för avveckling av segregation som tagits fram i forskningslitteratur, jämställdhetsprojekt och på arbetsplatser samt ges politiska beslutsfattare rekommendationer om mer bestående sätt att avveckla segregationen. Syftet med projektet är att skapa en verktygslåda för arbetsplatser och läroanstalter. Institutet för hälsa och välfärd publicerar verktygslådan på sin webbplats om jämställdhet och den delas ut på bred front till arbetsplatser, utbildningsanordnare och läroanstalter.

Projektet för att avveckla könssegregationen och skapa verktyg för ett mer jämställt arbetsliv genomförs under åren 2021–2023 och utgör en del av regeringens och arbetsmarknadens centralorganisationers gemensamma likalönsprogram. Projektet baserar sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram där man har förbundit sig att minska löneskillnaderna mellan könen på flera olika sätt, bland annat genom att avveckla könssegregationen i arbetslivet.

Projektet för att avveckla könssegregationen – verktyg för ett mer jämställt arbetsliv (THL, på finska):
Könssegregation inom olika branscher (THL)
Könssegregation inom utbildningen (THL)
Jämställdhet (THL)