Ersättning till kommunerna för de kostnader som orsakats av covid-19-pandemin – statsunderstöd utlyses nästa vecka

Statsrådet har utfärdat en förordning enligt vilken kommuner, samkommuner och Åland ersätts för de direkta kostnader som uppstått till följd av covid-19-pandemin. Enligt förordningen ska statsunderstöd beviljas i synnerhet för testning, spårning, vaccinering och vård.

Det är huvudsakligen kalkylerade kostnader som ersätts med statsunderstödet. Beloppet av det verksamhetsbaserade understödet bestäms genom att antalet (t.ex. testerna) multipliceras med den ersättning per enhet som fastställs i förordningen. 

Nivån på ersättningarna dimensioneras så att de kostnader som orsakats av vården täcks till fullo på riksnivå. På så sätt orsakar coronakostnaderna inget underskott för kommunerna, och inte heller något betydande överskott. 

För att täcka övriga direkta kostnader som orsakats av coronapandemin, såsom ökad användning av skyddsutrustning och höjda hälsosäkerhetskrav, innehåller understödshelheten också en kalkylerad post som baserar sig på invånarantalet.

I helheten ingår dessutom en behovsprövad andel med vilken det är möjligt att höja understödsbeloppet ifall de ersättningar som bestäms enligt kalkylerade principer inte ger tillräcklig kompensation. I helheten beaktas de kostnader som sökanden har orsakats under hela året, de understöd som sökanden redan fått och annan statlig finansiering.

I fråga om kommunernas åtgärder för bekämpning av covid-19 är det i princip fråga om verksamhet som enligt lag hör till kommunernas organiserings- och kostnadsansvar. I det exceptionella pandemiläget är det dock motiverat att staten tar ett mer omfattande ansvar för de kostnader som uppstått.

Förutom kommunerna beviljas även sjukvårdsdistrikt understöd. Dessutom kan sådana samkommuner som tagit över kommunens organiseringsansvar söka understöd, förutsatt att kommunen överför ansökningsrätten till samkommunen. 

Statsunderstödet utlyses i två omgångar. Den första ansökningsomgången börjar vecka 41, och den andra i början av år 2022. 

Ansökningsmaterialet publiceras på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Ytterligare information:

Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin
Kostnadsersättningar under coronaepidemin