Arbetsgrupp utredde arbetslagstiftningens aktualitet för att främja balansen mellan arbete och familj

En arbetsgrupp på trepartsbasis beredde lagändringar som hänför sig till genomförandet av direktivet om balans i arbetslivet och familjeledighetsreformen. Dessutom granskade arbetsgruppen den nuvarande arbetslagstiftningen i förhållande till regeringens mål att förbättra jämställdheten i arbetslivet och familjerna.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte arbetsgruppen för mandatperioden 3 december 2019–31 december 2021. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till ministeriet den 14 december 2021. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i arbetslagstiftningen i fråga om punkterna i regeringsprogrammet. Betänkandet innehåller en reservation och ett kompletterande uttalande.

Familjeledighetsreformen främjar ett jämställt arbetsliv

Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda de lagändringar som genomförandet av direktivet om balans i arbetslivet förutsätter och som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. I direktivet föreskrivs det om faderskapsledighet, föräldraledighet, ledighet för anhörigvård, flexibla arbetsarrangemang och rättsskydd för dem som tar ut familjeledighet och utnyttjar flexibla arbetstidsarrangemang. Det är fråga om minimikrav som syftar till att främja jämställdheten mellan könen i arbetslivet och möjligheterna att kombinera arbete och familj.

Direktivet genomförs i Finland i samband med familjeledighetsreformen. Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med reformen är att öka jämställdheten både i familjernas vardag och i arbetslivet. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden förbättras i och med att familjeledigheterna fördelas jämnare mellan två föräldrar. Detta påverkar också attityderna, vilket i sin tur kan minska diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.

Arbetsgruppens granskning omfattar också flexibiliteten i arbetstiderna och anställningstryggheten för dem som återvänder till arbetet efter familjeledighet

Arbetsgruppen utredde i enlighet med regeringsprogrammet

  • möjligheter till flextid som stöder möjligheterna att kombinera arbete och familj och att orka i arbetet
  • skydd för visstidsanställda mot diskriminering på grund av graviditet
  • förbättrad anställningstrygghet för dem som återvänder till arbetet efter familjeledighet.

I betänkandet konstateras att lagstiftningen i Finland redan nu möjliggör deltidsarbete. Dessutom förbättrar familjeledighetsreformen och genomförandet av direktivet om balans i arbetslivet möjligheterna för föräldrar till små barn att arbeta på deltid.

Enligt arbetsavtalslagen omfattas gravida och de som utnyttjar sin rätt till familjeledighet redan nu av ett stärkt anställningsskydd. De som tagit ut familjeledighet har också efter återgången till arbetet en särskilt skyddad ställning. I jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av kön och missgynnande av någon på grund av graviditet, förlossning eller föräldraskap.

Arbetsgruppen hade olika åsikter om huruvida bestämmelserna om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet borde tas in i arbetsavtalslagen. I betänkandet föreslås dock inga ändringar i arbetsavtalslagen. Bekämpningen av diskriminering förutsätter att attityderna och praxisen i arbetslivet ändras. När det gäller eventuella behov att ändra jämställdhetslagen hör utredningen av ärendet till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.

Mer information: Arbetsgruppens betänkande