Arbetsgrupp: Bestämmelserna om aktiveringsmodellen kan förenklas

Den arbetsgrupp på
trepartsbasis som utrett utvecklandet av aktiveringsmodellen med självriskdagar
och som letts av social- och hälsovårdsministeriet slutförde sitt arbete den 28
februari 2019.

Statsminister Juha
Sipiläs
regering föreslog i oktober 2018 att utvecklandet av
aktiveringsmodellen ska fortsätta på trepartsbasis. Med stöd av detta beslut
sammankallade social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp som beredde
utvecklandet av aktiveringsmodellen med självriskdagar.

Utifrån den respons
som kommit in om modellen behandlade arbetsgruppen förslag till utvidgning av
begreppet verksamhet som betraktas som aktivitet samt förslag till nya
kategorier av personer som inte ska omfattas av aktiveringsmodellen. Deltagarna
i arbetsgruppen var inte eniga. 

Arbetsgruppen anser
dock att aktiveringsmodellen kan vidareutvecklas med beaktande av syftet med
arbetslöshetsförmånerna. Syftet med arbetslöshetsförmånerna är att ersätta de
ekonomiska förluster som arbetslöshet medför under tiden för jobbsökning, och
detta kräver en motprestation. Enligt arbetsgruppen kan aktiveringsmodellen
således utvecklas på olika sätt och bestämmelserna om den kan förenklas. 

Arbetsgruppen anser
det viktigt att man i framtiden utreder möjligheten att sammanslå och ändra
förutsättningarna för aktivitet i lönearbete, företagsverksamhet och eget
arbete så att de baserar sig på euro. Likaså bör man utreda möjligheten att
sammanslå de krav på aktivitet som anges i lag till en tydlig helhet.

Enligt
arbetsgruppen bör man i fortsättningen utreda om de separata bestämmelser om
arbetslöshetsdagpenning och om arbetsmarknadsstöd som finns i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa kan sammanslås. I nuläget är bestämmelserna
identiska, men separata, vilket inte till alla delar kan anses ändamålsenligt
med tanke på personer som övergår från en arbetslöshetsförmån till en
annan. 

Arbetsgruppen har
särskilt behandlat frågor som gäller arbets- eller funktionsförmåga. När det
gäller dessa frågor ska hela förmåns- och servicesystemet och de eventuella
utvecklingsbehoven i anslutning till denna helhet granskas öppet. Arbetsgruppen
anser det viktigt att tillgodose de utvecklingsbehov som lyfts fram i den
rapport om partiellt arbetsföra arbetstagares situation som utarbetats av
utredarna Tuija Oivo och Raija Kerätär: ”Vägar in i arbetslivet för
partiellt arbetsföra – förmåner, tjänster, stödåtgärder
” (på finska).
Denna helhet kan enligt arbetsgruppen bedömas som en del av en mer omfattande
utredning av hur den sociala tryggheten skulle kunna utvecklas. 

Enligt arbetsgruppen
är det inte motiverat att man i aktiveringsmodellen beaktar
frivilligverksamhet, social rehabilitering eller annan verksamhet som visar
delaktighet. Orsaken till detta är att man under arbetets gång inte fann några
grunder för att det i aktiveringsmodellen i större utsträckning än i nuläget
inkluderas element som inte har ett nära samband med att en person kommer in på
eller återvänder till arbetsmarknaden, utan som i första hand har samband med
t.ex. delaktighet eller arbets- eller funktionsförmåga. 

Beslut om
eventuella ändringar av aktiveringsmodellen fattas av den regering som utnämns
efter riksdagsvalet våren 2019. Uppföljningen av aktiveringsmodellens
konsekvenser fortsätter i tre separata projekt. 

Läs mer om
arbetsgruppens rapport:
Aktiveringsmodellen
med självriskdagar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, påvisande av
aktivitet och utvecklande av aktiveringsmodellen
(på finska)