Arbetsgrupp bereder en redogörelse om jämställdhetspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp med
uppgift att stödja beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken.
I arbetsgruppen deltar tjänstemän från ministerierna och andra sakkunniga.

I redogörelsen ställer man upp nationella jämställdhetsmål som sträcker sig
över valperioden.  Syftet är att ytterligare stärka
jämställdhetspolitikens planmässighet. Avsikten är att redogörelsen ska
överlämnas till riksdagen före utgången av 2021.

 Arbetsgruppen har även till uppgift att utarbeta en plan för ett
uppföljningssystem som ska kunna användas inom statens alla
förvaltningsområden.  

 ”Redogörelsen är viktig för att kunna utveckla jämställdhetspolitiken
och fastställa långsiktiga mål för den. Den öppnar också för bredare
diskussioner om hur vi vill att vårt jämställda Finland ska se ut i framtiden.
Här är de kunskaper och synpunkter som fältet har mycket värdefulla. Som stöd
för beredningen kommer vi att ordna omfattande samråd med
frivilligorganisationer och intressegrupper”, konstaterar Thomas Blomqvist,
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

Beredningen av redogörelsen samordnas av social- och hälsovårdsministeriet.
 

Arbetsgruppen arbetar fram till utgången av 2022.