Arbetsgivarens möjlighet att temporärt avvika från bestämmelserna om arbetstids-, semester- och uppsägningstidsarrangemang fortsätts inom hälso- och sjukvården och socialväsendet

Statsrådet föreslår att
den förordning om undantagsarrangemang som gäller arbetstid, semestrar
och uppsägningstid för arbetstagaren och som utfärdats med stöd av
beredskapslagen fortsätts till och med den 30 juni 2020. Målet är att
säkerställa att hälso- och sjukvården och socialväsendet kan bättre
reagera på akut personalbrist som orsakats av virusepidemin.

I en
pandemisituation är det nödvändigt att den kompetenta personalen inom
social- och hälsovården är tillräcklig. Genom förordningen bereder man
sig på en situation där funktionsförmågan hos samhällets kritiska
funktioner riskerar att avbrytas eller störas på grund av att personal
insjuknar eller blir försatt i karantän eller att sjukdomen orsakar ett
exceptionellt servicebehov.

Användningen av undantagsbefogenheter
var tillåten till och med den 13 maj 2020 även inom räddningsväsendet,
nödcentralernas verksamhet och polisväsendet. Undantagsbefogenheterna
fortsätts inte längre inom dessa funktioner efter den 13 maj 2020.

Arbetstagarens välbefinnande och säkerhet i arbetet ska beaktas

Enligt
förordningen kan arbetsgivaren avbryta arbetstagarens semester eller
flytta tidpunkten för den vid behov. Den undantagsbefogenhet som gäller
den tidpunkt då semestern ges enligt semesterlagen har slopats i detta
fall. Därmed ska arbetsgivaren iaktta bestämmelserna i semesterlagen när
han eller hon bestämmer om tidpunkten för semestern.

Enligt
förordningen kan arbetsgivaren låta arbetstagaren utföra övertidsarbete
utan dennes samtycke till övertidsarbete samt avvika från bestämmelserna
om vilotider. Arbetsgivaren kan även förlänga den uppsägningstid som
gäller för en uppsagd arbetstagare till högst fyra månader, om det finns
risk för att arbetsgivaren får brist på arbetskraft på grund av
virusepidemin.

Arbetsgivaren kan avvika från arbetstids- och
semesterarrangemang endast när verksamheten inte kan säkerställas genom
att tillämpa lagstiftningen för normala förhållanden och kollektivavtal
och när användning av undantagsbefogenheter för att säkerställa
verksamheten är nödvändigt. Om arbetsgivaren utövar befogenheter, ska
han eller hon på olika sätt sörja för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i
arbetet.

Förordningen är en fortsättning på den förordning som
trädde i kraft den 14 april 2020 och är i kraft till den 13 maj 2020.
Den föreslagna förordningen baserar sig på en förlängningsförordning
till den ibruktagandeförordning som utfärdades med stöd av
beredskapslagen den 6 maj 2020, och den är i kraft 14 maj–30 juni 2020.
Den förordning som föreslagits av statsrådet ska omedelbart föreläggas
riksdagen.

Statsrådets beslut kan läsas på webbsidan tem.fi/paatokset.