Anvisning om tillämpningen av de temporära undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en anvisning om vilka
arbetstagare inom social- och hälsovården som kan omfattas av de temporära
undantagen vid tillämpningen av bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen
och arbetsavtalslagen. Statsrådet utfärdade en ny förordning om de temporära
undantagen den 6 april 2020. Förordningen är i kraft till den 13 maj 2020.

Ibruktagning av undantagsåtgärderna förutsätter att de är nödvändiga på
grund av coronavirusepidemin. Avsikten är att säkerställa tillräcklig
personalstyrka under virusepidemin så att funktionsförmågan inom socialväsendet
och hälso- och sjukvården kan tryggas på det sätt som coronavirusutbrottet
kräver.

I SHM:s anvisning och dess bilaga finns en förteckning över sådana hälso-
och sjukvårdens och socialvårdens tjänster och stödtjänster med direkt koppling
till dem, i vilka det vid behov är möjligt att tillämpa undantagsbestämmelser
på personalen. De kan tillämpas på både offentliga och privata social- och
hälsovårdstjänster.

Social – och hälsovårdsministeriet betonar att undantagsåtgärderna inte får
äventyra arbetarskyddet och arbetstagarens hälsa. Arbetsgivaren ska se till att
arbetsbelastningen fördelas jämnt och att arbetstagaren har möjlighet att
återhämta sig från arbetet.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om temporära undantag vid
tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och
arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och
socialvården.

Läs mer (Statsrådet): Anvisning om tillämpningen av de temporära undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn