Grundlagsutskottet gav sitt utlåtande om de propositioner som gäller landskaps- och vårdreformen

Grundlagsutskottet föreslår ett flertal ändringar i social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkande om vård- och landskapsreformen. 

Grundlagsutskottets allmänna bedömning är att social- och hälsovårdsutskottet i sina förslag noggrant granskat de konstitutionella ändringskrav som grundlagsutskottet lagt fram. Lagförslagen är nu tydligare och mindre problematiska med avseende på grundlagen.

Enligt grundlagsutskottets uppfattning innehåller betänkandeutkasten inga strukturella problem konstitutionellt sett. Av de ändringar utskottet krävde kan största delen karakteriseras som finjustering i konstitutionellt hänseende. Exempelvis måste bestämmelserna om kundplaner preciseras.

Grundlagsutskottet förutsätter emellertid att social- och hälsovårdsutskottet gör vissa väsentliga ändringar i bestämmelserna om tidpunkten för landskapsval, skyldigheten för landskapets affärsverk att tillhandahålla tjänster, ersättningen till kommunerna, dataskyddet och tillsynen över social- och hälsotjänsterna. Dessutom måste det göras ändringar i det omfattande lagstiftningskomplexet, om propositionen om verkställighet av landskapsreformen (”maku2”) inte hinner behandlas.

Landskapsval kan förrättas tidigast sex månader efter det att vård- och landskapslagstiftningen har stadfästs.

Landskapets affärsverk måste upprätthålla en tjänsteproduktion på en nivå och av en kvalitet som i alla lägen förmår säkerställa en tillräcklig tillgång till social- och hälsovårdstjänster och vid behov omedelbart, genom ersättande tjänsteproduktion, ingripa om tillgången till tjänsterna äventyras. Social- och hälsovårdsutskottet hade föreslagit en ny bestämmelse som skulle ha lett till att läget förblivit oklart på denna punkt. 

Lagen måste också säkerställa finansieringen till landskapen bättre än vad som föreslagits. Finansieringen måste kunna höjas, så att tillräckliga social- och hälsotjänster kan garanteras.
Social- och hälsovårdsutskottet måste precisera tillämpningsområdet för bestämmelserna om ersättningar till kommunerna för egendomsarrangemangen. Likaså måste tröskeln för beviljande av ersättning preciseras, så att kompensationsförfarandet i sak inte blir betydelselöst med avseende på den kommunala självstyrelsen.

Dataskyddsreglerna måste motiveras utförligare, och det måste säkerställas att kapitationsersättningen inte leder till att tjänsteproducenterna de facto vårdar människor olika utifrån hur stor ersättning de får.
En tillräckligt heltäckande tillsyn måste säkerställas, och det ska inte gå att förbjuda landskapets affärsverk att bedriva verksamhet. Det får inte heller vara en förutsättning för affärsverkets verksamhet att affärsverket införts i myndighetsregistret.

Social- och hälsovårdsutskottet måste enligt grundlagsutskottets uppfattning på nytt överväga behovet av att lämna kommissionen en anmälan (notifikation) och vad det skulle innebära. Om utskottet inte kan försäkra sig om att systemet är lagligt ur EU-rättens synvinkel måste tillämpningen av valfrihetslagen skjutas upp. 

Om propositionen om verkställighet av landskapsreformen inte hinner behandlas måste finansieringen av landskapen och kommunernas skattesatser bestämmas på nytt. De uppgiftsöverföringar som utgör grund för dem ingår nämligen i den propositionen. Dessutom måste det finnas garantier för att tillsynen är ändamålsenlig och heltäckande.

Utlåtandet är enhälligt.

Läs utlåtandet på riksdagens webbplats: