Remissresponsen om lagutkastet ”Sote 100” som har samband med social- och hälsovårdsreformen har sammanställts

Ett omfattande
lagberedningsarbete framskrider som en del av den proposition som
överlämnades till riksdagen den 8 december 2020 om grundandet av
välfärdsområden. En granskning av drygt hundra lagar har ingått i
lagberedningsarbetet. Helheten som bereds har gått under arbetsnamnet
”Sote100”. Remissbehandlingen i anslutning till detta avslutades den 26
februari 2021 och sammanlagt 162 remissyttranden lämnades in. Ett
sammandrag har nu sammanställts av yttrandena. De yttranden som lämnats
in kommer att beaktas vid finslipningen av regeringspropositionen.

I
det utkast till regeringsproposition som varit på remiss föreslås
tekniska ändringar som föranleds av lagstiftningen om reformen samt en
innehållslig komplettering av informationsledningen i anknytning till
särlösningen för Nyland. Genom dessa ändringar uppdateras lagstiftningen
så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och
organiseringsansvaret. 

Det centrala innehållet i remissvaren 

Cirka
65 procent av de remissinstanser som gav sitt yttrande via tjänsten
utlåtande.fi valde alternativet ”Remissinstansen har inget särskilt att
yttra om propositionsutkastet”. En del av de remissinstanser som yttrade
sig om propositionsutkastet koncentrerade sig i sitt yttrande på
kommentarer som gäller RP 241/2020 rd (den egentliga propositionen om
social- och hälsovårdsreformen). Denna proposition är redan under
behandling i riksdagen och ingick således inte i den remissbehandling
som avslutades den 26 februari 2021.

En del av remissinstanserna
fäste uppmärksamhet vid skillnaderna i terminologin i lagförslagen i
propositionsutkastet samt vid hänvisningarna till hemkommunen och vissa
bestämmelser om ändringssökande. De viktigaste iakttagelserna som
riktades direkt till lagförslagen inom social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde gällde lagen om sekundär
användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och hälso-
och sjukvårdslagen samt bl.a. specialomsorgslagen och barnskyddslagen.
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde gällde de viktigaste
kommentarerna räddningslagen.

Ålands landskapsregering lyfte i
sitt yttrande fram problemet med tillämpningen av vissa lagar i
förhållande till kommunerna i landskapet Åland. 

•    Remissyttrandena finns till påseende på webbplatsen utlåtande.fi

•    Här kan du läsa ett sammandrag av yttrandena