Rekommendationerna gällande coronaepidemin för småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen uppdaterades

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat de två rekommendationerna om förebyggande av coronaepidemin i och med att coronavirussituationen blir bättre. Den ena rekommendationen gäller anordnare av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning och den andra anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna samt yrkeshögskolor och universitet. De nya rekommendationerna ersätter motsvarande rekommendationer som utfärdades den 22 december 2021.

I fråga om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning uppdateras rekommendationerna om fysiska kontakter. I rekommendationen påpekas att man ska fästa vikt vid att lokalerna är rymliga och hygieniska. I skolorna kan undervisningen vid behov ordnas i skift i mån av möjlighet och dagis- och undervisningsgrupperna hållas åtskilda. Det rekommenderas att personalen inom småbarnspedagogiken i den mån det är möjligt arbetar med samma barngrupp.

När stora gemensamma evenemang ordnas beaktar man avstånden och hygienen. Enligt regionförvaltningsverket är fester och avslutningar som ordnas av daghem och skolor offentliga tillställningar om andra än personal och barn eller elever, såsom vårdnadshavare, deltar i tillställningen. Vid offentliga tillställningar ska lokala och regionala föreskrifter följas.

Andra personer än barnen och personalen vid skolan eller inom småbarnspedagogiken kan vistas på skolans eller den småbarnspedagogiska verksamhetens område med beaktande av hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Framöver kan sammankomster för personalen ordnas och personalen kan förflytta sig från ett verksamhetsställe till ett annat med beaktande av epidemiläget och hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Vid sammankomster kan man fortfarande utnyttja distansförbindelser.

I fråga om andra stadiet och högskolorna har rekommendationerna uppdaterats så att närundervisning kan ordnas också för en stor grupp deltagare när man ser till att avstånden är tillräckligt stora.

Syftet med rekommendationen är att stöda tryggt ordnande av småbarnspedagogik och utbildning samt trygg användning av lokaler medan coronaepidemin pågår. Genom att följa rekommendationen kan man förebygga smitta och minska antalet exponerade.

OKM THL rekommendation – grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (1.3.2022)
OKM THL rekommendation – andra stadiet och högskolorna (1.3.2022)