Regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen och om lagstiftningen i samband med den godkändes i riksdagen

Regeringens proposition
om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av
social- och hälsovården och räddningsväsendet har godkänts i riksdagen
den 23 juni 2021. De föreslagna välfärdsområdena inrättas så snart som
möjligt efter det att lagarna har antagits och stadfästs. Lagarna träder
i kraft stegvis, en del träder i kraft den 1 juli 2021 och de sista vid
ingången av 2023. Regeringen lämnade en proposition i frågan till
riksdagen den 8 december 2020.

Tjugotvå (22) anordnare ska ansvara för uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet 

I
Finland bildas 21 välfärdsområden som ska ta över de uppgifter inom
social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna för
närvarande ansvarar för. Enligt en särlösning för Nyland ska det bildas
fyra välfärdsområden i Nyland. Helsingfors stad har även i
fortsättningen organiseringsansvaret för social- och hälsovården och
räddningsväsendet. I Nyland ansvarar dessutom HUS-sammanslutningen för
ordnandet av den specialiserade sjukvården. Organiseringsansvaret för
hälso- och sjukvården ska fördelas mellan välfärdsområdena i området
samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen på det sätt som
fastställs särskilt i lag och i organiseringsavtalen.  

Sjukvårdsdistriktens
och specialomsorgsdistriktens verksamhet överförs till
välfärdsområdena. Till välfärdsområdena överförs också kurators- och
psykologtjänsterna inom elevhälsan. Välfärdsområdena och kommunerna
ansvarar tillsammans för främjandet av välfärd och hälsa. Ordnandet av
miljö- och hälsoskyddet förblir kvar hos kommunerna, men under vissa
förutsättningar kan kommunerna och välfärdsområdena komma överens om att
skötseln av miljö- och hälsoskyddsuppgifterna fortsätter som en del av
social- och hälsovårdstjänsterna.  

Bestämmelser om ansvaret för
att ordna social- och hälsovård, främjandet av välfärd och hälsa,
tryggandet av närservicen och de språkliga rättigheterna samt styrningen
och övervakningen finns i lagen om ordnandet av social- och
hälsovården. 

Ordnandet av räddningsväsendet 

Räddningsväsendet
i välfärdsområdena ska vara en separat sektor som fungerar parallellt
med social- och hälsovården. Räddningsväsendet ska ordnas av
välfärdsområdena och Helsingfors stad, som likaså ansvarar för ordnandet
av social- och hälsovården inom sina områden. Genom reformen blir
statens styrning i räddningsväsendet starkare. Inrikesministeriet styr
och övervakar även i fortsättningen räddningsväsendet och tillgången
till dess tjänster. Målet med en starkare nationell styrning är att
producera mer enhetliga och därmed jämlika tjänster inom
räddningsväsendet i hela landet. Målet är också att utveckla
räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system. I fråga om
räddningsväsendet föreskrivs det om organiseringsansvaret och tillsynen i
lagen om ordnande av räddningsväsendet. Räddningsverken kan fortfarande
producera prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården. För
närvarande sköter räddningsverken ca 500 000 uppdrag inom brådskande
prehospital akutsjukvård årligen. 

Inrikesministeriet publicerar ett separat pressmeddelande om ordnandet av räddningsväsendet.

Genomförandet

Det
egentliga genomförandet inleds efter att lagarna har trätt i kraft. Det
viktigaste syftet med genomförandet är att säkerställa att de blivande
välfärdsområdena och deras centrala tjänster fungerar störningsfritt med
tanke på kunderna och de anställda när reformen träder i kraft den 1
januari 2023.

Temporärt organ

Kommunerna inom
välfärdsområdet samt samarbetsområdena för primärvården och
socialvården, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och det
lokala räddningsväsendet avtalar om sammansättningen för ett temporärt
beredningsorgan och om vilken myndighet som ska tillsätta
beredningsorganet. Den beredning som leds av organet finansieras med
statens medel och dess uppgifter regleras genom lag.

Det
temporära beredningsorganet leder beredningsarbetet inriktat på att
inleda välfärdsområdets verksamhet och förvaltning och utövar därmed
sammanhängande beslutanderätt samt för talan i frågor som gäller dess
uppgifter, tills välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod börjar. Det
temporära organet bereder ärenden som behandlas av fullmäktige och kan
ingå avtal samt anställa personal för viss tid, högst till den 31
december 2023.

Det temporära organet ska inrättas enligt avtalet
så snart som möjligt efter att lagen trätt i kraft, senast inom två
månader. Medlemmarna i det temporära organet ska stå i
tjänsteförhållande till en part. Om det temporära organet inte tillsatts
inom två månader, ska statsrådet tillsätta organet.

Välfärdsområdesfullmäktige

Välfärdsområdenas
högsta beslutande organ är välfärdsområdesfullmäktige, som väljs genom
direkt val. Det första valet hålls den 23 januari 2022. Välfärdsområdets
verksamhet leds i enlighet med en strategi för välfärdsområdet som
godkänts av välfärdsområdesfullmäktige, och välfärdsområdesfullmäktige
fattar också besluten om välfärdsområdets organisationsstruktur.

Statlig styrning

Statsrådet
ska vart fjärde år fastställa strategiska mål för social- och
hälsovården och räddningsväsendet. Välfärdsområdena ska beakta målen i
sin egen verksamhet och vid beredningen av samarbetsavtalet för
samarbetsområdet för social- och hälsovården.  

I anslutning till
social- och hälsovårdsministeriet inrättas en delegation för social-
och hälsovård som statsrådet tillsätter för en fyraårsperiod.
Delegationen har till uppgift att följa upp och utvärdera genomförandet
av social- och hälsovården samt att stödja den riksomfattande styrningen
av social- och hälsovården. Också i anslutning till inrikesministeriet
inrättas för en fyraårsperiod en delegation för räddningsväsendet, som
tillsätts av statsrådet. Utöver uppföljningen och utvärderingen av
räddningsväsendets genomförande har den till uppgift att stödja den
riksomfattande styrningen av räddningsväsendet. I anslutning till
finansministeriet tillsätts en delegation för välfärdsområdenas ekonomi
och förvaltning.

Social- och hälsovårdsministeriet,
inrikesministeriet och finansministeriet ska årligen föra förhandlingar
med varje välfärdsområde för att följa upp, utvärdera och styra
ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet i
välfärdsområdet på en strategisk nivå. Välfärdsområdena ska årligen
utarbeta en investeringsplan som ska godkännas av social- och
hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet. Den godkända
investeringsplanen är ett villkor för att välfärdsområdet ska få göra
nya investeringar och överlåtelser av egendom. 

Finansieringen av välfärdsområdena och kommunerna 

Välfärdsområdenas
verksamhet finansieras huvudsakligen med statlig finansiering och
delvis med kundavgifter som tas ut av dem som använder tjänsterna.
Bestämmelser om finansieringen finns i lagen om välfärdsområdenas
finansiering. Välfärdsområdenas finansiering är allmän icke-öronmärkt
finansiering och den fördelas mellan välfärdsområdena på basis av
kalkylerade faktorer som beskriver servicebehovet och
omgivningsfaktorerna i fråga om uppgifterna inom social- och hälsovården
och räddningsväsendet. Dessutom bestäms en del av finansieringen enligt
invånarunderlaget och enligt ett kriterium för främjande av välfärd och
hälsa. Finansieringen av räddningsväsendet påverkas dessutom av en
riskfaktor. 

Välfärdsområdenas kalkylerade finansiering baserar
sig på servicebehovskoefficienter för hälso- och sjukvården,
äldreomsorgen och socialvården som beskriver servicebehovet. Vid
beräkningen av koefficienterna utnyttjas bl.a. uppgifter om
befolkningens köns- och åldersstruktur, sjukfrekvens och socioekonomiska
faktorer samt om användningen av tjänsterna och de kostnader som
användningen av tjänsterna medför. För varje välfärdsområde fastställs
årligen servicebehovskoefficienter för hälso- och sjukvården,
äldreomsorgen och socialvården. Koefficienterna återger välfärdsområdets
servicebehov i relation till de övriga välfärdsområdena.

När
finansieringsansvaret överförs från kommunerna på staten, måste statens
inkomster ökas och kommunernas inkomster minskas på ett sätt som
motsvarar överföringen. Kommunerna åläggs att sänka kommunalskatten för
att det totala skatteuttaget inte ska öka. Minskningen av
kommunalskatten uppgår till 12,39 procentenheter i alla kommuner när
lagarna träder i kraft. Även kommunernas andel av samfundsskatten sänks
och statens andel ökas i motsvarande grad. De ändringar som gäller
beskattningen genomförs så neutralt som möjligt för de skattskyldiga.
Ändringar i skattestrukturen medför inte åtstramningar i beskattningen
när lagarna träder i kraft. 

Personalöverföringar

Personalen
inom kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård och
räddningsväsende överförs med sina uppgifter i sin helhet i anställning
hos välfärdsområdena. Dessutom kommer kuratorerna och psykologerna inom
elev- och studerandevården att övergå från kommunernas
undervisningsväsende till välfärdsområdet. I fråga om kommunernas
gemensamma stödtjänster övergår en arbetstagare i anställning hos
välfärdsområdet om minst hälften av dennes nuvarande arbetsuppgifter
gäller kommunal social- eller hälsovård eller räddningstjänsten. 

Personalen
överförs i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse som s.k.
gamla arbetstagare och behåller de rättigheter och skyldigheter som
arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet medför vid tidpunkten för
överföringen.   

De arrangemang som reformen kräver bereds i
samarbete med välfärdsområdena, kommunerna och representanter för
kommunernas anställda under 2021 och 2022. Lagen om samarbete mellan
kommunala arbetsgivare och arbetstagare ska utvidgas till att även gälla
välfärdsområdena. Också tillämpningsområdet för annan lagstiftning om
kommunal anställning ska utvidgas så att det omfattar även de anställda i
välfärdsområdet och de anställdas ställning förändras inte till denna
del. 

Genom överlåtelse av rörelse övergår cirka 172 900 personer
från 332 kommuner eller samkommuner till anställning hos
välfärdsområdena år 2023. 

Överföring av tillgångar och skulder

Samkommunerna
för sjukvårdsdistrikten och för specialomsorgsdistrikten överförs till
välfärdsområdena jämte tillgångar, skulder och förbindelser. Till
välfärdsområdena överförs utan ersättning lös egendom som används av
social- och hälsovården och räddningsväsendet i kommuner och andra
samkommuner, avtal och semesterlöneskuld för den personal som överförs.  
Välfärdsområdet hyr de lokaler för social- och hälsovård och
räddningsväsende som blir kvar i kommunernas ägo under en
övergångsperiod på tre år, som välfärdsområdet kan förlänga med ett
extra år. För skulder som överförs från sjukvårdsdistrikten och
specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdena beviljas statsborgen,
vilket tryggar borgenärernas ställning och bevarar lånen i
nollriskklassen. Överföringarna genomförs på basis av utredningar som
kommunerna och samkommunerna gjort upp. 

Egendomsarrangemangen
kan medföra kostnader för kommunerna som kommunerna inte själva kan
påverka. Därför innehåller lagen den reglering om kompensation som
grundlagsutskottet förutsätter. Kommunen har rätt att få ersättning för
kostnader som förorsakas av egendomsarrangemang som gäller kommunens
egendom, när kostnaderna överskrider den ersättningsgräns som anges i
lagen. Även om ersättningsgränsen inte överskrids har kommunen rätt att
få ersättning, om dess möjlighet att besluta om sin egen ekonomi
uppenbart äventyras.

Tidtabell – en del av lagarna träder i kraft sommaren 2021 

De
välfärdsområden som avses i regeringspropositionen inrättas så fort som
möjligt efter att införandelagen har trätt i kraft.
HUS-sammanslutningen bildas genom godkännande av grundavtalet. Det
första välfärdsområdesvalet ska ordnas i början av 2022.
Välfärdsområdesvalet ska inte gälla Helsingfors stads invånare.

I
det första skedet bereder välfärdsområdenas temporära förvaltning och,
när det välfärdsområdesfullmäktige som valts efter välfärdsområdesvalet
inlett sin verksamhet, välfärdsområdena organiseringen av verksamheten
och personal- och egendomsöverföringarna tillsammans med kommunerna och
samkommunerna. Ansvaret för att ordna social- och hälsovård samt andra
särskilt föreskrivna tjänster och uppgifter överförs på välfärdsområdena
från ingången av 2023.

Avsikten är att ikraftträdandet av de
lagar som hänför sig till propositionen ska ske stegvis så att en del
träder i kraft i början av juli 2021 och en del träder i kraft den 1
mars 2022 när de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet.
De sista lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. Lagen om
införande av reformen avses träda i kraft den 1 juli 2021. Dessutom ska
lagen om välfärdsområden delvis tillämpas omedelbart på
välfärdsområdenas verksamhet.

En förutsättning för att lagarna ska träda i kraft är att republikens president stadfäster lagarna. 

Ytterligare information: