Regeringens proposition: Fullt vaccinationsskydd hos social- och hälsovårdspersonal för att skydda patienterna och kunderna

Regeringen föreslår en ny temporär paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar (48 a §) som gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ska se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för covid-19-smitta.

Enligt den föreslagna paragrafen kan arbetsgivaren endast av särskilda skäl anlita personer som inte har tillräckligt skydd mot sjukdomen covid-19 för arbete med kunder och patienter. Bestämmelserna ska också tillämpas på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

En person som av medicinska skäl inte kan ta covid-19-vaccinet får arbeta genom att visa upp ett intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits högst 72 timmar före arbetet börjat.

Arbetsgivaren får rätt att behandla hälsouppgifter som berör de anställdas vaccinationsskydd mot covid-19 eller covid-19-sjukdom. Arbetsgivaren ska bevara uppgifterna så länge som de behövs för genomförandet av tillsynen över social- och hälsovårdstjänster, men högst tre år från det att bedömningen av personens lämplighet gjordes. 

Om en anställd inte uppfyller dessa krav ska arbetsgivaren i första hand erbjuda annat arbete i enlighet med arbetsavtalet eller, om sådant arbete inte står till buds, något annat arbete som lämpar sig för arbetstagaren. Om inget lämpligt arbete står till buds eller om arbetstagaren vägrar ta emot det, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för den tid som arbetet förhindras, förutsatt att inget annat har avtalats. 

Det behövs en övergångsperiod på en månad för att arbetsgivarna ska kunna ordna tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt och för att ovaccinerade anställda ska hinna vaccinera sig. Arbetsgivarens rätt att behandla personuppgifterna föreslås dock träda i kraft omedelbart. 

Paragrafen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022. 

Ytterligare information: