Lättnader i parkeringen inom hemvården i den nya vägtrafiklagen

Från och med den 1 juni 2020 kommer det i och med en ändring av
vägtrafiklagen att bli lättare att parkera för de anställda inom hemvård och
inom liknande tjänster i hemmet.

Den 7 maj 2020 föreslog regeringen att republikens president ska bekräfta en
ändring av den nya vägtrafiklagen som kommer att effektivisera de social- och
hälsovårdstjänster som tillhandahålls i hemmet genom att underlätta parkeringen
för de anställda inom dessa tjänster. Regeringen föreslog också att lagen ska
kompletteras med vissa bestämmelser till följd av förändringar i annan
lagstiftning.

– Lagändringen underlättar vardagen för de anställda inom hemvården
förbättrar tjänsterna för klienterna. I fortsättningen kan kommunerna om de så
önskar bevilja parkeringstillstånd för hemvården. När det tar mindre tid att
söka efter parkeringsplats frigörs tid för det viktiga arbetet och mötet med
människorna, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

De nya bestämmelserna gör det möjligt för hemvårdare och arbetstagare som
producerar motsvarande tjänster att parkera på parkeringsplatserna på kommunens
gatunät utan någon avgift eller tidsgräns. Dessutom är det tillåtet att parkera
på en gata där parkering är förbjuden med vägmärket C38 (Parkering förbjuden)
eller med vägmärket C39 (Parkeringsförbudszon). Därtill kan hemvårdare också
parkera sina bilar på andra ställen på en gårdsgata än på en markerad
parkeringsplats.

Ett fordon som är försett med parkeringstillstånd för hemvård får dessutom
trots förbudet angivet med vägmärket H25 (Servicekörning tillåten) köras och
parkeras inom verkningsområdet för märket.

Användningen av parkeringsmöjligheten för hemvård förutsätter att fordonet
har ett parkeringstillstånd för hemvård som kommunen har beviljat. Tillståndet
kan beviljas en anställd inom hemvården eller ett företag, en förening eller
ett offentligt samfund som tillhandahåller hemvård och som arbetar med
kommunens lagstadgade social- och hälsovårdstjänster. Parkeringstillståndet
berättigar dock inte till parkering på en bostadsfastighets gårdsområde, om
området inte finns på kommunens gatunät.

Den komplettering av vägtrafiklagen som gäller parkering inom hemvården
grundar sig på riksdagens utlåtande, som avgavs i samband med att
vägtrafiklagen antogs. Riksdagen förutsatte att regeringen bereder behövliga
lagändringar för att underlätta parkeringen inom hemvården.

Som komplement
också bestämmelser som redan är i kraft

På grund av det rådande undantagstillståndet till följd av en coronaepidemin
godkände riksdagen vid ingången av 2019 i samband med parkeringsbestämmelserna
för hemvård även införandet av bestämmelser om användning av så kallade
HCT-fordonskombinationer i den nya vägtrafiklagen. Tidigare utfärdades
bestämmelser om HCT-fordon genom förordning av statsrådet.

I samband med detta godkände riksdagen också en övergångsperiod på sju år
för uppsättande av vägmärket som visar att en cykelbana är dubbelriktad. Denna
ändring kommer att lätta på den ekonomiska börda märkningarna innebär för
väghållarna, i synnerhet för kommunerna. Dessutom ges tid för planering och
genomförande av högklassiga cykelrutter.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringarna i den nya
vägtrafiklagen den 8 maj 2020.

De träder i kraft samtidigt som den nya vägtrafiklagen, det vill säga den 1
juni 2020.

Riksdagen behandlar fortfarande regeringens proposition till riksdagen med
förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig
till den (RP 17/2020 rd; det s.k. korrigeringspaketet).

Samlad information om reformen av vägtrafiklagen finns på Transport- och
kommunikationsverkets webbplats:

I kommunikation om vägtrafiklagen på sociala medier används hashtaggen
#vägtrafiklagen2020 (#tieliikennelaki2020).