Lagpaketet ”Sote100” på remiss 1.2–26.2.2021

Lagpaketet som sändes på
remiss gäller propositionen om social- och hälsovårdsreformen som
regeringen lämnade till riksdagen den 8 december 2020 och om
preciseringar och uppdateringar av de lagar som har ett centralt samband
med den. I allt som allt 109 lagar har det varit nödvändigt att lägga
till informativa hänvisningar till regeringens proposition och att
delvis upphäva överlappande bestämmelser om substanslagar, såsom
bestämmelser om tillsyn, samarbete och allmänt organiseringsansvar –
samt ändras bestämmelserna om främjande av välfärd och hälsa till att
motsvara den uppgiftsfördelning som föreslås i social- och
hälsovårdsreformen. Också föråldrade hänvisningar till redan upphävda
lagar har korrigerats till nya, dvs. det har närmast varit fråga om
tekniska ändringar.

Statsminister Marins regering lämnade den 8
december 2020 en proposition till riksdagen om inrättande av
välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården
och räddningsväsendet. I reformarbetet ingår också ett omfattande
lagberedningsarbete med arbetsnamnet ”Sote100”, där man granskat drygt
hundra lagar.

’I propositionen föreslås det att det stiftas lagar
som är centrala med tanke på inrättandet av välfärdsområden och deras
verksamhet. Dessa är lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av
social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet, lagen om
ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och
en gemensam lag om införande av dessa, lagen om välfärdsområdenas
finansiering samt förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas
statsandelar, skattelagstiftningen, lagstiftningen om välfärdsområdenas
personal samt vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen. 

Genom
det utkast till regeringsproposition som begäran om utlåtande gäller
föreslås tekniska ändringar som följer av lagstiftningen om reformen.
Dessutom görs en innehållslig komplettering av informationsledningen i
anknytning till särlösningen för Nyland. Genom dessa ändringar
uppdateras lagstiftningen så att den motsvarar det nya strukturella
verksamhetsfältet och organiseringsansvaret. 

De utlåtanden som
lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens
proposition. Utlåtandena är offentliga. Utlåtanden kan lämnas fram till
den 26 februari 2021 kl. 16.00.