Förlängd giltighetstid för lagen om kommunförsök på remiss

Enligt utkastet till proposition förlängs giltighetstiden för kommunförsöken med sysselsättning till utgången av 2024. Syftet med förlängningen av försökslagen är att undvika en situation där kunder hos försökskommunerna överförs tillbaka till arbets- och näringsbyråerna efter att den nuvarande lagen om kommunförsök upphört att gälla den 30 juni 2023, det vil säga innan ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänster permanent överförs på kommunerna.

Samtidigt föreslås sådana ändringar i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och lagen om utkomstskydd för arbetslösa som genomförandet av lagen om kommunförsök förutsätter. 

Bakgrundsinformation om kommunförsöken med sysselsättning och tidtabeller

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes den 1 mars 2021. Försökslagen gäller i nuläget till och med den 30 juni 2023. Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. För att säkerställa en smidig överföring föreskrivs en fortsättning på kommunförsöken tills arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna. 

De föreslagna ändringarna påverkar inte de uppgifter som fastställs i lagen om kommunförsök.

Avsikten är att överlämna regeringspropositionen till riksdagen i december. 

Ytterligare information:
Lämnande av utlåtanden på utlåtande.fi