Det skyddade beloppet vid arbetslöshetsförmåner höjs och villkoren för rörlighetsunderstöd ändras temporärt

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt.
Dessutom förkortas den tid som går åt till arbetsresan, som är ett krav för
beviljande av rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete, tillfälligt.

Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på
grund av covid-19-epidemin ändras.

Avsikten är att förbättra den ekonomiska säkerheten för arbetslösa i
deltidsarbete eller kortvarigt arbete i en situation där heltidsarbete inte
nödvändigtvis ännu finns att tillgå. 

Avsikten är också att stödja sysselsättningen i heltidsarbete och
säsongsarbeten som är kritiska med tanke på jordbruket.

Det skyddade
beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa höjs

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs
temporärt. 

Syftet med ändringen är att ekonomiskt stödja sysselsättning i deltidsarbete
och kortvarigt arbete både när det gäller säsongsarbete vid gårdsbruksenheter
och trädgårdsodlingar och när det gäller annat arbete. Höjningen av det
skyddade beloppet gäller också jämkning i fråga om inkomster från
företagsverksamhet och de mottagare av utkomstskydd för arbetslösa som redan i
nuläget omfattas av jämkning av arbetslöshetsförmåner. 

Med skyddat belopp avses det penningbelopp som en arbetslös får tjäna utan
att det inverkar på beloppet av arbetslöshetsförmånen.

Det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmåner höjs temporärt från
nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under
en period om fyra kalenderveckor). 

Den tid som går åt
till arbetsresan, som är ett krav för beviljande av rörlighetsunderstöd,
förkortas

Rörlighetsunderstöd kan temporärt betalas för heltidsarbete, om personens
dagliga resa till arbetet när anställningen inleds överstiger två timmar i
stället för nuvarande tre timmar. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om
personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete. 

Ändringen stöder regional rörlighet vid sysselsättning i heltidsarbete.
Ändringen gäller inte bara säsongsarbete vid gårdsbruksenheter och
trädgårdsodlingar utan också annat heltidsarbete. 

Lagändringarna gäller under tiden 12.6-31.10.2020. Höjningen av
utkomstskyddet för arbetslösa tillämpas vid utbetalning av arbetslöshetsförmån
för en ansökningsperiod som inleds den 1 juni 2020 eller därefter.