Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – fler metoder för att bromsa coronavirusets spridning

Regeringen överlämnade i
dag en proposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma
sjukdomar. Målet är att stärka de lokala och regionala myndigheternas
möjligheter att vidta proaktiva och snabba åtgärder för att förhindra
spridningen av coronaviruset. Största delen av ändringarna gäller endast
temporärt i anslutning till coronavirusepidemin. 

Enligt
propositionen kan en myndighet bestämma om regionala begränsningar för
närings- och hobbyverksamhet när det är nödvändigt för att förhindra att
epidemin sprids. Skyldigheterna och begränsningarna ska grunda sig på
undvikande av fysiska kontakter mellan människor.

De skärpta åtgärderna tas i bruk stegvis i och med att coronavirusepidemin trappas upp

Metoderna
har delats in i enlighet med handlingsplanen för hybridstrategin så att
skyldigheterna och begränsningarna kan skärpas om de tidigare
åtgärderna inte är tillräckliga. 

I epidemins utgångsnivå är de
allmänna hygienåtgärderna förpliktande i alla utrymmen avsedda för
kunder eller deltagare direkt med stöd av lag. Kunderna eller deltagarna
bör ha möjlighet att rengöra händerna och städningen ska
effektiviseras. Dessutom ska kunderna och deltagarna ges anvisningar om
rutiner som förhindrar spridning av smitta.

I accelerationsfasen
kan myndigheten fatta ett regionalt beslut om att verksamheten ska
ordnas på ett sådant sätt att det inte uppstår nära kontakter.
Näringsidkaren kan välja det sätt som bäst lämpar sig för den egna
verksamheten så att det de facto är möjligt att undvika nära kontakt
mellan kunderna. Åtgärderna kan vara olika arrangemang som gäller
utrymmena, att tidtabellen delas upp, eller alternativt också en
begränsning av antalet kunder. I accelerationsfasen kan även antalet
passagerare begränsas till högst hälften av det normala antalet genom
beslut av Transport- och kommunikationsverket.

I
samhällsspridningsfasen kan kommunen eller regionförvaltningsverket
stänga lokaler för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är
avsedd för kunder och deltagare för två veckor. Stängningen kan endast
gälla utrymmen där det finns en särskild möjlighet till uppkomsten av
betydande smittkedjor. Sådana utrymmen är bland annat motions- och
idrottslokaler, allmänna bastur och simhallar, dansställen, nöjesparker,
inomhuslekparker och allmänna utrymmen i köpcentra. 

Bestämmelserna ska inte tillämpas på verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Social- och hälsovårdstjänsterna kan ordnas på ett sätt som avviker från det nuvarande

Kommunerna
och sjukvårdsdistrikten kan redan nu ordna och vid behov ändra social-
och hälsovårdsverksamheten på det mest ändamålsenliga sättet inom ramen
för den gällande lagstiftningen. Detta verksamhetssätt ska vara det
primära även i fortsättningen. 

Om coronavirusepidemin väsentligt
äventyrar social- och hälsovårdssystemets funktionsförmåga, kan
regionförvaltningsverket eller social- och hälsovårdsministeriet ge ett
beslut om ordnande av kommunala social- och hälsovårdstjänster på ett
sätt som avviker från det nuvarande. Genom beslutet kan man t.ex.
koncentrera vården av patienter till ett visst sjukhus. 

Mer bestående ändringar i bestämmelserna om isolering och rätten att få tillgång till uppgifter

Regeringen
föreslår mer bestående ändringar till exempel i bestämmelserna om
isolering. I fortsättningen ska det vara möjligt att isolera en person
också på någon annan plats än en verksamhetsenhet inom hälso- och
sjukvården, såsom i personens eget hem. 

Dessutom preciseras bestämmelserna om myndigheternas rätt att få tillgång till uppgifter och handräckning.