Utredare Det är viktigt att utnyttja de befintliga möjligheterna till lokala avtal

En utredning om nuläget för lokala avtal som baserar sig på kollektivavtal och om åtgärder som främjar lokala avtal har publicerats. Utredarna Jukka Ahtela och Joel Salminen anser att de bästa möjligheterna att främja lokala avtal finns i det normalt bindande fältet, det vill säga i företag som hör till arbetsgivarförbund. Enligt utredningen finns det redan nu möjligheter till avtal, men de utnyttjas inte fullt ut.

Vicehäradshövding Ahtelas och samarbetsombudsmannen Salminens utredning beskriver nuläget och praxis när det gäller lokala avtal inom olika branscher och i företag och arbetsgemenskaper av olika storlek. Utredningen baserar sig till centrala delar på intervjuer med intressentgrupper och företag. De fokuserade särskilt på tre teman:

  1. Information: Känner man till de befintliga avtalsmöjligheterna?

  2.  Kunnande: Kan man utnyttja avtalsmöjligheterna? 

  3. Förtroende: Vilka omständigheter påverkar atmosfären, de inbördes relationerna och förtroendet på arbetsplatsen?

Utredarna bedömer att lokala avtal i bästa fall på ett meningsfullt sätt samordnar parternas behov och ger båda konkret nytta på kortare eller längre sikt.

Enligt utredningen råder det ett brett samförstånd mellan parterna om nyttan av lokala avtal och om behovet av att främja bättre kompetens och kultur när det gäller avtal. Kompetensen och kulturen när det gäller avtal anses grunda sig på ömsesidigt förtroende på olika nivåer. Enligt utredarna bör det dock noteras att behovet av lokala avtal varierar mellan olika branscher och företag.

Utredarnas förslag till fortsatta åtgärder

Utifrån sina iakttagelser föreslår utredarna fortsatta åtgärder för både kollektivavtalsparterna och lagstiftaren.

  •  De nuvarande avtalsmöjligheterna bör utnyttjas bättre än för närvarande i det normalt bindande arbetsmarknadsfältet. Möjligheterna till lokala avtal kan stödjas genom kollektivavtal och lagstiftning.

  •  Icke organiserade företag bör få en jämlik ställning med organiserade företag när det gäller att utnyttja flexibiliteten i kollektivavtalen.

  • Möjligheterna till lokala avtal bör främjas i branschvisa kollektivavtal.

  • Behovet av att utveckla de bestämmelser i arbetslagstiftningen som möjliggör lokala avtal bör bedömas. Det finns dock inget uppenbart och omedelbart behov av ändringar i lagstiftningen.

  • Information om möjligheterna till lokala avtal bör finnas tillgänglig i större utsträckning än för närvarande och i begriplig form.

  • De lokala parternas förhandlings- och avtalskompetens bör utvecklas bland annat genom utbildning.

Regeringen söker lösningar där flexibiliteten och tryggheten är i balans

Statsminister Sanna Marins regering har som mål att lokala avtal baserade på ömsesidigt förtroende mellan parterna ska öka. Lokala avtal utvecklas genom att man ser till att personalen har tillräcklig tillgång till information och möjligheter att påverka. Lokala avtal främjas via kollektivavtalssystemet.

Vid budgetmanglingen hösten 2020 beslutade regeringen att låta göra en utredning om åtgärder för att stärka det förtroende och den förhandlingskompetens som krävs för lokala avtal både i fråga om normalt bindande verkan och allmänt bindande verkan. Arbetsminister Tuula Haatainen utsåg vicehäradshövding Jukka Ahtela och samarbetsombudsmannen Joel Salminen till utredare den 14 oktober 2020.

Utredningen överlämnades i början av 2021 till arbetsgruppen för främjande lokala avtal inom ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen behandlar hur underarbetsgruppens arbete framskrider vid sitt möte den 3 mars 2021.