Trepartsarbetsgruppen för lönetransparens publicerade sin slutrapport

​Den arbetsgrupp som utrett lönetransparensen publicerade sin slutrapport den 2 april. Trepartsarbetsgruppen har behandlat rätten för arbetstagare inom den privata sektorn att få löneuppgifterna för de arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt när det finns misstanke om lönediskriminering.

Arbetsgruppen behandlade också personalrepresentantens rätt att få uppgifter samt lönekartläggningens innehåll ur lönetransparenssynvinkel.

Lönetransparens är ett sätt att främja lönejämställdhet. I nuläget kan en arbetstagare inom den privata sektorn vid misstanke om lönediskriminering inte få uppgifter om en annan arbetstagares lön utan arbetstagarens samtycke. Detta kan anses vara problematisk med tanke på arbetstagarens rättsskydd. Europeiska kommissionens rekommendationer om transparens fastslår att lönetransparens är ett viktigt sätt att bekämpa diskriminering och främja jämställdhet.

Arbetsgruppen behandlade ändringsbehov i fråga om öppenhet och transparens kring lönesättning ur jämställdhetssynpunkt. Arbetsgruppens uppgift var också att utvärdera lagstiftningsmässiga medel att stärka lönetransparensen och att anteckna motiveringar till dem.

I arbetsgruppen rådde det delade meningar om hur lönetransparensen borde utvecklas. Slutrapporten innehåller en sammanställning av parternas synpunkter om de eventuella behoven av ändringar i lagstiftningen om lönetransparens och motiveringar till dessa samt de utvecklingsförslag som framförts i arbetsgruppen.

I den utredning om lönetransparens som publicerades i oktober 2018 utvärderade utredaren och jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara utvecklingsbehoven för lagstiftningen. Arbetsgruppens arbete bygger på utvecklingsförslagen i den utredningen.
Arbetsgruppen tillsattes av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko för att utreda frågan om lönetransparens för att uppnå lönejämställdhet. Arbetsgruppens mandatperiod var den 8 januari till den 15 mars 2019.

Läs mera (Slutrapport av arbetsgruppen för lönetransparens på finska):  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161495/STM_rap_2019_32_Palkka-avoimuustyoryhman_loppuraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y