Social- och hälsovårdsministeriet ger anvisningar till kommuner och samkommuner om att covid-19-vaccinationerna ska ges uta

Social- och hälsovårdsministeriet påminner i sitt styrningsbrev av den 15 januari kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovården om att de ska ge covid-19-vaccinerna omedelbart när de är tillgängliga. Dessutom ska uppgifter om de covid-19-vaccinationer som getts registreras i det elektroniska patientdatasystemet.

Covid-19-vaccinerna anländer till Finland i takt med att vaccintillverkarna kan tillverka och leverera de vacciner som fått försäljningstillstånd. Institutet för hälsa och välfärds läkemedelspartiaffär ger sjukvårdsdistriktens läkemedelsdistributionscentraler anvisningar om leverans, lagring och transport av vaccinpartierna. Kommunerna ska ordna covid-19-vaccinationer så snabbt, heltäckande och flexibelt som möjligt på ett sådant sätt att vaccinerna ges omedelbart efter att de anlänt till området.

Vaccinationer kan vid behov också ges på kvällar och veckoslut. 

Sjukvårdsdistriktet och Institutet för hälsa och välfärd kan vid behov ge kommunerna expertstöd vid ordnandet av covid-19-vaccinationerna.

Vaccinationsuppgifter ska sparas oberoende av vaccinationsanordnaren

Lagringen av vaccinationsuppgifter baserar sig på statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer. I systemet antecknas utöver patientens identifieringsuppgifter också vaccinationsdatum, vaccinets namn, vaccinets satsnummer, injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören. Den vaccinerade ska vid behov få ett intyg över vaccinationen. 

Om man har kommit överens med andra kommuner, samkommuner eller privata aktörer om vaccinationer, ska den kommun som ansvarar för ordnandet av vaccinationerna innan man avtalar om vaccination försäkra sig om att den vaccinerande instansen överför vaccinationsuppgifterna till det nationella vaccinationsregistret.

Vaccinationsuppgifterna lagras strukturerat i det elektroniska patientdatasystemet i enlighet med den nationella specifikationen av informationsinnehållet, och då är uppgifterna nationellt jämförbara och kan utnyttjas i de riksomfattande informationssystemtjänsterna. 

Genomförandet av vaccinationer följs upp i realtid

Genomförandet av vaccinationerna följs upp med hjälp av det nationella vaccinationsregistret som förs av Institutet för hälsa och välfärd. Därför är det nödvändigt att de uppgifter om covid-19-vaccinationerna som registrerats i de elektroniska patientdatasystemen förmedlas i realtid till vaccinationsregistret. 

Det är viktigt att spara uppgifter om covid-19-vaccinationerna i det elektroniska patientdatasystemet för att säkerställa en persons individuella vaccinationsskydd, följa upp befolkningens vaccinationstäckning samt bedöma vaccinets verkningsfullhet och säkerhet. 

Läs mer (Statsrådet)