Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet

Den 16 mars 2020
fastställde regeringen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att
bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att
skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion.
Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Regeringen har i
samverkan med republikens president konstaterat att
undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet.

Statsrådet
och de behöriga myndigheterna sätter besluten och rekommendationerna i
kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och
annan lagstiftning. De behöriga myndigheterna utfärdar närmare
anvisningar i enlighet med sina ansvarsområden. Tisdagen den 17 mars
2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande
av beredskapslagen.

Åtgärder som regeringen fastställt

Verksamhetsenheterna
inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som
ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas
tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i
branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det
möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att
de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av
barnet hemma ska göra det.

Skolornas, läroanstalternas,
universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det
övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid
dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan
förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs
1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar
som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets
funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som
fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och
vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör
det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars
2020.

I stället för närundervisning ordnas undervisning och
handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av
yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så
stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat
distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid
behov självständiga studier.

Proven i studentexamen ordnas enligt
den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den
23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Offentliga
sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten
rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Statliga
och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek,
biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och
hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler,
klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre,
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs.
Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn
samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

Utomstående
förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och
sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria
anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till
personer i terminalvård samt make eller stödperson på
förlossningsavdelningen.

Arbetsgivarna inom den offentliga
sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn
till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till
det.

Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika
kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som
motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen
och kommunala förtroendevalda.

Social- och hälsovårdens kapacitet
utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas
den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i
gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i
fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

I
fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i
arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den
offentliga sektorn.

Regeringen bereder sig på att förplikta i
synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den
inre säkerheten att arbeta vid behov.

Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Med
tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att
stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av
internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till
Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares
och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och
personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska
turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och
västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande
av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Finländare
och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från
utlandet  hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

De
som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om
tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Försvarsmakten
tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla
situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter
enligt behov.

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 0295 160 204, statsrådets kansli

Bakgrundsinformation om beredskapslagen

I
beredskapslagen definieras olika undantagsförhållanden, såsom ett
beväpnat angrepp mot Finland, en synnerligen allvarlig storolycka eller
en pandemi som coronavirusepidemin är. Syftet med beredskapslagen är att
under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga
befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla
rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga
rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och
självständighet.

I beredskapslagen finns bestämmelser om
myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. Befogenheter
enligt denna lag får tas i bruk endast om situationen inte kan fås under
kontroll med myndigheternas normala befogenheter. Med stöd av
beredskapslagen begränsas medborgarnas rättigheter och normala liv
endast om det är nödvändigt för att skydda befolkningen.

Beslut
om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen för högst sex
månader fattas genom förordning av statsrådet (ibruktagningsförordning)
när statsrådet i samverkan med republikens president har konstaterat att
undantagsförhållanden råder i landet. Riksdagen har den slutliga
beslutanderätten i fråga om ikraftträdandet. Den beslutar om ytterligare
befogenheter enligt statsrådets förordning ska tas i bruk helt eller
delvis. Riksdagen kan också upphäva statsrådets förordning.

I
brådskande fall är det möjligt att omedelbart införa de ytterligare
befogenheterna. Också då lämnas förordningen till riksdagen för
behandling omedelbart. Förordningen ska lämnas till riksdagen inom en
vecka, i annat fall förfaller den.

Läs mer: Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet (valtioneuvosto.fi)