Regeringen fattade principbeslut om rekommendationer om munskydd och distansarbete

Vid statsrådets
allmänna sammanträde i dag, torsdagen den 13 augusti, fattade regeringen
principbeslut om att utfärda rekommendationer om användning av munskydd
och om distansarbete. Regeringen diskuterade frågan vid sin
överläggning som började i går och fortsatte i dag.

Vid sin
överläggning behandlade regeringen Institutet för hälsa och välfärds
förslag till rekommendation om att medborgare ska bära munskydd (bilaga). Statsrådet förordar genom sitt principbeslut Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om användning av munskydd.

En
korrekt användning av munskydd kan minska smittorisken genom att hindra
att droppar sprids till omgivningen. Syftet med rekommendationen är att
skydda medborgarna mot eventuell exponering för coronavirussmitta. Var
och en ansvarar själv för att skaffa munskydd, men kommunerna ska se
till att skydd finns tillgängliga gratis inom rekommendationens
giltighetsområde för de mest utsatta medborgarna.

Principbeslut om rekommendationen om distansarbete

Regeringen
diskuterade också finansministeriets och social- och
hälsovårdsministeriets rekommendation om distansarbete (bilaga) och
beslutade att utfärda ett principbeslut om distansarbete. 

I en
situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att covid-19-epidemin
tilltar regionalt, rekommenderar regeringen att man på arbetsplatserna i
området övergår till distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det,
och att man främjar arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra
riskfaktorer på arbetsplatserna. 

På motsvarande sätt i en
situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att epidemin trots
bekämpningsåtgärder tilltar på befolkningsnivå, bör arbetstagare inom
den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter möjliggör det i så stor
utsträckning som möjligt distansarbeta. Regeringen rekommenderar
motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den
privata sektorn.

Testning och eventuell karantän gäller för personer som kommer från riskländer

Vid
regeringens överläggning antecknades för kännedom en översikt och en
promemoria i fråga om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid
gränsövergångsställena. Syftet med myndigheternas coronabeslut är att
hindra coronaviruset från att spridas med personer som kommer till
Finland från riskområden. Resenärer deltar i hälsokontroller, det
vill säga testas för covid-19, med stöd av 14, 15 eller 16 § i lagen om
smittsamma sjukdomar. Testningen är i första hand frivillig. Om personen
inte samtycker till att testas, kan regionförvaltningsverket förordna
om obligatorisk testning. Detta är möjligt exempelvis i det fall att det
ombord på planet finns passagerare som har symtom.

En resenär
som kommer från ett riskområde kan få ett personligt beslut att hålla
sig i karantän i 14 dygn, om resenären med fog misstänks ha utsatts för
coronaviruset. Så är fallet till exempel om det ombord på planet finns
personer som har symtom. Beslut om karantän fattas av den läkare som i
kommunen eller i sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Regeringen
har bett Institutet för hälsa och välfärd att bereda en så kallad
trafikljusmodell. Modellen innebär att man tydligt kommunicerar för
medborgare, företag och andra samhällsaktörer vilka slags åtgärder som
förmodligen blir aktuella vid ankomsten från olika länder. Olika områden
klassificeras som antingen röda, gula eller gröna i enlighet med
trafikljusmodellen.

Dessutom bad regeringen Institutet för hälsa
och välfärd att utreda alternativa sätt utöver karantän att säkerställa
hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena, till exempel genom testning i
två steg.
Som riskområden klassas för närvarande länder som
omfattas av gränskontroll på grund av coronaviruset. De som kommer till
Finland från dessa länder hänvisas till frivillig karantän. Det
gränsvärde som Finland följer är fortfarande 8 nya fall per 100 000
invånare under de senaste 14 dygnen. Listan över länder ses över
regelbundet

Läs mer: