Regeringen fattade beslut om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Vid sina förhandlingar i
dag den 29 april beslutade regeringen om avveckling av begränsningarna
inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen utgående
från hälsomyndigheternas bedömning. Från och med den 14 maj återgår man
till närundervisning på ett kontrollerat sätt och med omsorg om
säkerheten. Samtidigt hinner utbildningsanordnarna planera de
personalarrangemang och andra arrangemang som behövs för att ordna
undervisningen.

På basis av den epidemiologiska bedömningen finns
det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens
tillämpningsförordning som gäller småbarnspedagogik och grundläggande
utbildning.

Internationella och nationella erfarenheter har visat
att barn inte har samma roll som vuxna när det gäller att sprida
coronavirussmittan. Barn är inte i någon större utsträckning
smittkällor. Enligt den nuvarande kunskapen är det vid den tidpunkten
tryggt för både elever och personal att återgå till skolorna.

Undervisnings-
och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har
utarbetat anvisningar om arrangemang enligt vilka man kan återvända till
småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det viktigaste
är att undvika onödig fysisk kontakt och att ordna
undervisningslokalerna så att de är mer rymliga än normalt. Också
rasterna och skolmåltiderna ska ordnas tillsammans med den egna klassen
eller gruppen. Stora sammankomster, såsom vårfester, ordnas inte. Även
personalen ska arbeta med samma barngrupp och hygienanvisningarna ska
iakttas noggrant. Utbildningsanordnarna beslutar om de detaljerade
arrangemangen.

Social- och hälsovårdsministeriet och
undervisnings- och kulturministeriet bereder tillsammans ett
styrningsbrev till regionförvaltningsverken. I fråga om
småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen begränsas
spridningen av epidemin i samhället med stöd av lagen om smittsamma
sjukdomar.

I fråga om riskgruppers deltagande i närundervisningen
görs en bedömning av en läkare. När det gäller anställda görs
bedömningen tillsammans med arbetshälsovården och arbetsgivaren.

När
tillämpningsförordningen har upphört att gälla kan
utbildningsanordnaren inte längre ordna undervisningen som
distansundervisning. Kommunen kan inte själv fatta beslut om att stänga
skolor och kommunen kan inte heller besluta att undervisningen ordnas
endast som distansundervisning. Rätten att få grundläggande utbildning
är en subjektiv rättighet enligt grundlagen och tillkommer alla på lika
villkor.

Regeringen behandlar senare de begränsningar som gäller för andra stadiet och högskoleutbildningen.

Mer information:
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 330 182, avdelningschef,
överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 330 258, undervisnings- och
kulturministeriet, och statsrådets kommunikationsdirektör, Päivi
Anttikoski, tfn 040 536 4821