Regeringen diskuterade ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen

Vid sin överläggning den 3 mars diskuterade regeringen ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen. Beredningen av ibruktagningsförordningarna fortsätter. Målet är att fatta beslut om förordningarna vid statsrådets sammanträde fredagen den 5 mars, varefter de överlämnas till riksdagen.

Regeringen diskuterade ibruktagningen av följande befogenheter enligt beredskapslagen, till de delar det är nödvändigt:
•    86 §, styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet 
•    88 § 1 punkten, iakttagande av tidsfrister för icke brådskande vård 
•    106 § 1 mom., förvaltningsmyndigheternas kommunikation under undantagsförhållanden 
•    107 §, avgörande av behörighet.

Den 1 mars fattade statsrådet i samverkan med republikens president beslut att undantagsförhållanden råder i landet.

Vaccinering av valförrättare vid kommunalvalet

Regeringen diskuterade också möjligheten att vaccinera valförrättare som sköter hemmaröstning i kommunalvalet. Detta innebär att den vaccinationsordning som fastställts genom förordning av statsrådet ändras.

Regeringen har beredskap att ändra vaccinationsordningen om valet förrättas vid den angivna tidpunkten. Då kan valförrättare som sköter hemmaröstning vaccineras mot covid-19. Dessutom ska kommunerna se till att valförrättare som hör till riskgrupperna och som fyllt 70 år vaccineras i god tid.

Antalet personer som anmäler sig till hemmaröstning vid vårens kommunalval beräknas öka. Också personer som försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset kan anmäla sig till hemmaröstning.