Kommuner söks till ett pilotprojekt med Finlandsmodellen – närmare 10 miljoner euro delas ut för barns och ungas hobbyer

Från början av nästa år
medför Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fler hobbyer för barn och
unga i anslutning till skoldagen. Pilotprojektet genomförs av
undervisnings- och kulturministeriet, och för närvarande söker man
kommuner som ska medverka i det. Ansökningstiden går ut den 2 december.
För understöden har det reserverats 9,5 miljoner euro. Hobbyerna ska
väljas utgående från elevernas önskemål i respektive skola. Kommunerna
kan utreda barns och ungas önskemål med ministeriets skolelevsenkät
eller höra barn och unga på något annat sätt. Skolelevsenkäten skickas
till skolorna denna vecka.

Syftet med Finlandsmodellen för
hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en
avgiftsfri hobby som de tycker om i anknytning till skoldagen. Till
pilotprojektet söks kommuner som är beredda att inleda verksamheten i
början av 2021. Den andra ansökningsomgången ordnas nästa vår och gäller
verksamhet som inleds på hösten.

Det centrala i Finlandsmodellen
är att man frågar barn om deras önskemål när det gäller hobbyer.
Kommunerna genomför modellen på sitt eget sätt utifrån önskemålen.
Verksamheten sker i skolor och i närheten av dem. Hobbyer kan ordnas av
idrottsföreningar, konst- och kulturaktörer, ungdomsorganisationer,
kommunala aktörer samt andra sammanslutningar som ordnar
fritidsaktiviteter för barn och unga.

– Fritidsaktiviteter har
många positiva effekter på barns och ungas välbefinnande, och effekterna
sträcker sig långt in i det vuxna livet. Intressanta hobbyer ger glädje
och genom dem får barn uppleva att de lyckas och de får nya vänner. Med
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet strävar vi efter att alla barn och
unga ska kunna ha en hobby, oberoende av familjebakgrunden och
bostadsorten, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Undervisnings-
och kulturministeriets skolelevsenkät genomförs nu för fjärde gången
och i år kan barn och unga välja mellan ett rekordantal aktiviteter, 62
stycken. De riksomfattande resultaten av skolelevsenkäten publiceras den
17 december.

I Finlandsmodellen ingår också en riksomfattande
hobbyvecka i skolorna. I år ordnas veckan den 2–6 november, då eleverna
får pröva hobbyer och bekanta sig med i synnerhet många olika digitala
aktiviteter och hobbyer som kan utövas på distans.

Den nya
webbplatsen för hobbyveckan har öppnats på adressen harrastusviikko.fi.
På webbplatsen finns samlat information om olika hobbymöjligheter och
material till stöd för kommunikationen om veckan. Med idéerna på
webbplatsen kan hobbyförsök ordnas i skolorna under hela läsåret.