Jytys ordf. Maija Pihlajamäki i Joensuu: Man har inte lärt sig något av erfarenheterna från kommunernas samarbetspanik

Enligt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki har panikåtgärderna av bl a kommuner, samkommuner samt aktiebolagen och affärsverken som de äger lett till en explosionsartad ökning av samarbetsförhandlingar på olika håll i Finland under den gångna hösten och orsakat ett veritabelt kaos på kommunfältet. Enligt enkäten för Jytys förtroendemän, vilken genomfördes i oktober, pågår totalt 42 samarbetsförhandlingar på olika håll i Finland, av vilka 25 samarbetsförfaranden behandlar uppsägningar.

Pihlajamäki, som talade vid Jytys förbundsfullmäktiges möte 27.11 i Joensuu, förvånar sig speciellt över att man i samarbetsförhandlingsfrenesin inte lärt sig något av tidigare års åtgärder, som man orsakade med samarbetsnedskärningar riktade mot personalen.

"Permitteringar, frivilliga s k talkoledigheter och minskningar av tidsbundna anställningar, för att inte tala om uppsägningar, ledde inte till verkliga inbesparningar, utan snarare till en ökning av utgifterna. Extra kostnader orsakades av personalens utbrändhet, som ökade bl a antalet sjukledigheter."

Pihlajamäki påpekar att verksamhetsutgifterna i kommunerna ökar snabbare än skatteinkomsterna framför allt som en följd av att befolkningen blir allt äldre. I kommunerna går det nu enligt Pihlajamäki trögt delvis också för att statsandelarna skars ned med nästan 800 miljoner euro under den senaste regeringsperioden. Detta års skatteinkomster dras ned också av skattekortsreformen och inkomstregisterproblemen, på grund av vilka en del av inkomstskatterna registreras först år 2020.

"Den nuvarande regeringens budget för nästa år innehåller dessutom som motvikt en ökning på drygt en miljard av statsandelarna. Regeringen gav också för riskdagen ett förslag om lagstiftning för produktion och rapportering av kommunernas ekonomiuppgifter, vilken träder i kraft 1.1.2020. Målet är bl a att få pålitlig och aktuell information om kommunernas ekonomi som stöd för kommunernas och statens beslutsfattande."

"Av ovan nämnda skäl är lösningen på de ökande verksamhetsutgifterna inte att man gallrar bort helt nödvändiga tjänster och minskar personalen. Att hänvisa till ekonomiska och produktionsmässiga grunder för att inleda samarbetsförhandlingar visar att kommunbeslutsfattarna beklagligt ofta har en kortsiktig beslutsfattandekultur."

"Man har bl a som en följd av pensionering redan under flera år minskat arbetstagarnas antal exempelvis från de nödvändiga stödtjänsterna för många grund- och välfärdstjänster. Man har inte heller anställt nya arbetstagare i stället för dem som gått i pension, vilket ökat personalens arbetsbörda."

Enligt Pihlajamäki är det skäl att hålla i minne att man samtidigt med samarbetsförhandlingskaoset dock bör köra för full maskin i bl a sjukhusen, åldringstjänsterna, ungdomsverksamheten, biblioteken, skolorna och ekonomiadministrationen, etc.

"Sparbesluten berör dock inte bara den traditionella kommunsektorn. Som sparobjekt står också kyrkans och den tredje sektorns aktörer, av vilka många hittills på ett betydande sätt kompletterat kommunernas serviceutbud. En bra fråga är alltså hur Oy Veikkaus Ab:s penningflöden, som antagligen kommer att minska under de kommande åren som en följd av Veikkaus nya linjedragningar, kommer att riktas. Det skulle vara extremt viktigt att vinstsvinnet från det att Veikkaus skär ned spelautomatantalet, skulle ersättas till fullt belopp ur statens budget."

Pihlajamäki påminner att kommunerna som arbetsgivare med sina många tjänstesektorer är i samma situation som på den privata sidan. Arbetskraftsbrist hotar. "Också ur denna synvinkel och med denna samarbetsförhandlingstakt kommer sannolikt kommunernas attraktion som arbetsgivare – tyvärr – att bli allt sämre."

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK och Finlands äldsta fackförbund i kommunbranschen.

Tilläggsinformation: ordförande Maija Pihlajamäki, 0400 537756