Jytys förbundsfullmäktige: Personalens påverkningsmöjligheter bör förbättras i samarbetslagstiftningen

Jytys förbundsfullmäktige anser det vara mycket beklagligt att den första uppfattningen om samarbetslagen ofta är uppsägningarna efter ett samarbetsförfarande. Idén med samarbetslagen har dock varit att förbättra interaktionen och dialogen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och fördelen av detta för både personalen och arbetsgivaren.

Samarbetslagstiftningen håller på att övergripande förnyas och på arbets- och näringsministeriets begäran gavs en utredning om förändringsbehovet i slutet av förra året. Planen är att regeringen ska ge ett förslag om förnyelse av samarbetslagen i början av nästa år.

Jytys förbundsfullmäktige anser en förnyelse av samarbetslagarna vara ytterst nödvändig. Enligt förbundsstyrelsen hör samarbete och interaktion som en väsentlig del till alla arbetsplatser. Det centrala målet bör vara en faktisk ökning av personalens påverkningsmöjligheter, ett främjande av samarbetet, en förbättring av arbetshälsan och en kontinuerlig utveckling av yrkesmässigt kunnande.

Det väsentliga i samarbetsförfarandet är personalens och framför allt förtroendemännens informationstillgång i god tid innan beslutsfattandet samt verkliga påverkningsmöjligheter på själva besluten. Speciellt i situationer när arbetskraften minskas bör man öka rätten till information, förhandlingstiden och påverkningsmöjligheterna. Enligt förbundsfullmäktige är det i Finland för lätt att säga upp av produktionsmässiga och ekonomiska skäl. Det är framför allt en fråga om anställningsskydd.

I praktiken skulle dialogens funktionalitet förbättras om personalrepresentanten skulle delta i företagets styrelse. Detta skulle också leda till en jämlik informationstillgång och påverkningsmöjligheter för personalen. I detta kunde man ta modell av Sverige, där de anställdas delaktighet i företagens styrelser är betydande.

Jytys förbundsfullmäktige anser det vara nödvändigt att man i lagen fortfarande skriver in tillräckliga plikter som garanti för dialog och sanktioner för brott mot plikterna. Tyvärr har praktiken visat att bara tillräckliga sanktioner motiverar arbetsgivarna till tillräckligt samarbete. Förbundsfullmäktige efterlyser en helhetsbetonad attityd- och kulturförändring för att utveckla samarbetet och interaktionen i arbetsgemenskapen.

Förbundsfullmäktige förundrar sig över varför man inte förstår att ett främjande av personalens påverkningsmöjligheter samtidigt är arbetsgivarens fördel. Personalen är mer motiverad och hängiven sitt arbete när informationsgången fungerar och personalen får delta och påverka.

I samarbetslagstiftningen är det också viktigt att förutsäga personalens kunnandebehov, och då bör man fästa uppmärksamhet vid personalens yrkesmässiga fortbildning. På så sätt kan man förutsäga förändringar och minska personalens nedskärningsbehov efter ett samarbetsförfarande.

Tilläggsinformation:

Jytys intressebevakningschef Marja Lounasmaa, 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.